Mitt i Upplands Väsby

Läg­ger pus­sel

- Stock­holmspo­li­sen ar­be­tar Svensk po­lis Step­han Ki­er­nan: Crime

i dag med fle­ra för­un­der­sök­ning­ar om olag­li­ga spräng­ning­ar. med­ver­kar även i ett eu­ro­pe­iskt po­lis­sam­ar­be­te där po­li­sen en­ligt Step­han Ki­er­nan un­der 2020 knäck­te fle­ra kri­mi­nel­la nät­verk som han­te­rar nar­ko­ti­ka och va­pen än nå­got ti­di­ga­re år. ”Vi har en myc­ket väl­ut­veck­lad un­der­rät­tel­se­verk­sam­het som läg­ger ett pus­sel och gör kon­se­kven­sa­na­lys, vad kan hän­da här­näst.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden