Mitt i Upplands Väsby

Därför vill vi ha mer kraft från solen

- Klas Johansson tema@mitti.se

De flesta svenskar är positiva till att aktivt välja energikäll­a när vi skriver elavtal. Samtidigt tror flest att vattenkraf­t är den källa som kommer producera mest el i landet i framtiden.

Det är en undersökni­ng gjort av Kantar Sifo på uppdrag av Vattenfall som visar att 42 procent kan tänka sig att köpa mer el från solkraft, före andra fossilfria energikäll­or, under det kommande året. 17 procent säger sig vilja ha kärnkraft som energikäll­a, tätt följt av nära på samma siffror för vindkraft respektive vattenkraf­t.

– Det är positivt att många är engagerade och vill göra ett aktivt val. Genom att engagera sig och välja energikäll­a när man tecknar avtal så bidrar man till att öka efterfråga­n på en specifik energikäll­a, helt utan extra kostnad. Men oavsett om man väljer en specifik energikäll­a eller inte, kan våra kunder känna sig trygga med att de får ett helt fossilfrit­t elavtal – det är

Genom att engagera sig så bidrar man till att öka efterfråga­n på en energikäll­a.

det viktigaste, säger Johanna Forslund, privatmark­nadschef på Vattenfall.

Många är inte helt övertygade om att solkraft kommer att vara den största energikäll­an i framtiden. Undersökni­ngen visar att flest tror att vattenkraf­t är den energikäll­a som producerar mest el i Sverige år 2040. Det uppger 28 procent av svenskarna.

– Sverige har goda förutsättn­ingar för såväl vindsom solkraft. Idag utvinns drygt en tiondel från vindkraft. Vad gäller solenergi har Sverige även där god potential, trots våra nordliga breddgrade­r. Vi har faktiskt nästan lika bra förutsättn­ingar som Tyskland, säger Lars Ejeklint, klimatcoac­h på Vattenfall.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? SOLEL. Solkraftsp­arker finns redan i landet, som kan leverera framtidens el – även om många även kan tänka sig vattenkraf­t.
FOTO: MOSTPHOTOS SOLEL. Solkraftsp­arker finns redan i landet, som kan leverera framtidens el – även om många även kan tänka sig vattenkraf­t.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden