Mitt i Upplands Väsby

Min bror tes­ta­men­te­rar bort mitt hus, går det?

JU­RI­DIK · Min bror har skri­vit i tes­ta­men­te att min sys­ters barn ska är­va mitt hus.

- Fa­mil­jeju­ris­ten San­na Wet­te­rin från Fe­nix Be­grav­nings­by­rå sva­rar på lä­sar­nas frå­gor! Har du en? Mej­la: fa­mil­jeju­rist@mit­ti.se Hayreddin Barbarossa

Man kan in­te tes­ta­men­te­ra bort an­nans egen­dom. Men det har min bror gjort, han har skri­vit i sitt tes­ta­men­te att min sys­ters barn ska är­va hans hus. Samt att ”an­led­ning­en till att min brors (allt­så jag) barn valts bort är att de kan är­va hans (mitt) hus”. Det tes­ta­men­tet är ju olag­ligt? Jag äger mitt hus. Men nu kan jag in­te gö­ra vad jag vill med det. Jag har in­te skri­vit på nå­got men min sys­ters barn har än­då fått lag­fart.

Som jag upp­fat­tar din text har din bror in­te gjort nå­got fel. Han får tes­ta­men­te­ra bort hur myc­ket han vill av sin egen­dom till i prin­cip vem han vill. Att tes­ta­men­ten kan skri­vas är för att man ska få väl­ja fritt vem som är­ver en.

När man har bröstar­ving­ar har de en rätt att be­gä­ra jämk­ning av ett tes­ta­men­te som miss­gyn­nar dem så att de i al­la fall får ut hal­va sin arvslott. Sys­kon el­ler sys­kon­barn har in­te rätt att gö­ra det­ta.

Om ett tes­ta­men­te skri­vits av nå­gon vars när­mas­te ar­ving­ar är sys­kon gäl­ler det fullt ut så länge det är gil­tigt i öv­rigt. Som du skri­ver är en grund för att ett tes­ta­men­te in­te gäl­ler om man tes­ta­men­te­rar bort det nå­gon an­nan äger. Men som jag för­står dig har din bror in­te gjort det.

Det han skri­vit om ditt hus ver­kar ba­ra va­ra en för­kla­ring till var­för han valt att gyn­na er sys­ters barn och in­te di­na. Han har nog tänkt att di­na barn är­ver ditt hus, och då har al­la sys­kon­barn varsin hu­san­del.

Det­ta be­ty­der in­te att du be­hö­ver ge di­na barn ditt hus. Om du skul­le vil­ja säl­ja det el­ler tes­ta­men­te­ra det till nå­gon an­nan så är det din rätt. Din brors tes­ta­men­te styr in­te över det­ta. Di­na barn kan som sagt be­gä­ra jämk­ning av ett tes­ta­men­te om de får mind­re än hal­va sin arvslott av dig, men de be­hö­ver in­te få del av just hu­set ut­an peng­ar ex­em­pel­vis.

An­led­ning­en till att din sys­ters barn har fått lag­fart är san­no­likt att tes­ta­men­tet vun­nit la­ga kraft. Du be­hö­ver in­te sig­ne­ra nå­got för att det ska ske.

Kra­vet är att det ska ha gått sex må­na­der från det att du del­gavs tes­ta­men­tet och att ing­en kland­rat tes­ta­men­tet in­om den­na pe­ri­od.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden