Mitt i Upplands Väsby

Skol­segre­ga­tio­nen ökar

- Stockholm · Swedish Television

Stock­holm har någ­ra av lan­dets mest seg­re­ge­ra­de sko­lor, vi­sa­de en kart­lägg­ning av SVT Ny­he­ter 2019. An­de­len ele­ver med ut­ländsk bak­grund va­ri­e­ra­de från 4 pro­cent till 98 pro­cent. Det fria skol­va­let har bi­dra­git till att öka skol­segre­ga­tio­nen, fast­slog en stat­lig ut­red­ning vå­ren 2020. Fa­mil­jer med svensk bak­grund och hög­ut­bil­da­de för­äld­rar med ut­ländsk bak­grund ten­de­rar att väl­ja bort sko­lor med hög an­del ut­ländsk bak­grund, en­ligt ut­red­ning­en. En­ligt skol­la­gen ska grund­sko­lan ”främ­ja all­si­di­ga kon­tak­ter och so­ci­al ge­men­skap”. Fler för­äld­ra­rös­ter om skol­va­let på sista upp­sla­get – och på Mit­ti.se!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden