Mitt i Upplands Väsby

VAC­CIN. Äld­re på kom­mu­nens bo­en­den har fått sin förs­ta dos.

Många vän­tar nu på and­ra do­sen

- Char­lot­te Arwedsson

UPP­LANDS VÄS­BY Nu har al­la på kom­mu­nens äldre­bo­en­den fått sin förs­ta dos vac­cin mot co­vid-19. Även per­so­nal har vac­ci­ne­rats. – Helt fan­tas­tiskt, sä­ger Ari­a­na Fors­berg, me­di­cinskt an­sva­rig sjuk­skö­ters­ka.

För­ra tis­da­gen fick de förs­ta per­so­ner­na i Upp­lands Väs­by den förs­ta do­sen vac­cin mot co­vid-19. Det var äldre­bo­en­det Hed­vigs­går­den på Has­sel­ga­tan som var först ut. Se­dan stod Bro­bac­ken och Spel­do­san på tur.

– Det har gått jät­te­bra. Nu är 140 pa­ti­en­ter på vå­ra kom­mu­na­la äldre­bo­en­den vac­ci­ne­ra­de med en förs­ta dos. Den and­ra do­sen får de om tre vec­kor, sä­ger Ari­a­na Fors­berg, me­di­cinskt an­sva­rig sjuk­skö­ters­ka (MAS) i Upp­lands Väs­by kom­mun.

Da­gen där­på var det dags för de bo­en­de på La­ven­del­går­dens att få spru­tan. Även de bo­en­de på Väs­bys pri­va­ta äldre­bo­en­de­na ska en­ligt upp­gift nu va­ra vac­ci­ne­ra­de i den förs­ta om­gång­en.

Vi har job­bat oav­bru­tet he­la vec­kor­na för att få till det.

Har al­la tac­kat ja till att bli vac­ci­ne­ra­de?

– Någ­ra få har tac­kat nej ge­nom an­hö­ri­ga el­ler god man. Det är ett val vi får re­spek­te­ra. Vac­ci­na­tio­nen är fri­vil­lig, så vi kan in­te tvinga nå­gon, sä­ger Ari­a­na Fors­berg.

Hon be­to­nar dock att per­so­na­len på äldre­bo­en­den och in­om hem­tjäns­ten föl­jer sam­ma hy­gi­en­reg­ler och an­vän­dan­de av skydds­ut­rust­ning som fö­re vac­ci­na­tio­nen.

– Man kan in­te slapp­na av ba­ra för att vac­ci­na­tio­nen är ge­nom­förd, sä­ger hon.

Snabb att sva­ra

För­ra hel­gen på­bör­ja­des vac­ci­na­tion för per­so­na­len på äldre­bo­en­den och in­om hem­tjäns­ten. Re­gi­o­nen har slu­tit av­tal med en privat ak­tör som ska vac­ci­ne­ra all per­so­nal, to­talt 800 per­so­ner i Upp­lands Väs­by.

Och här är kom­mu­nen fak­tiskt först ut med vac­ci­na­tö­rens mo­bi­la en­het för per­so­nal­vac­ci­na­tion.

– Jag var väl­digt snabb att sva­ra på Re­gi­o­nens frå­gor om vaccinerin­g, där har vi verk­li­gen le­gat i fram­kant, sä­ger Ari­a­na Fors­berg.

Hur känns det att kom­ma i gång?

– Helt fan­tas­tiskt! Vi har job­bat oav­bru­tet för att få till det. Det är ett stort ma­ski­ne­ri med att få till lo­ka­ler, sä­ker­het och fri­vil­li­ga.

En­ligt so­ci­al­chef Mag­nus Lublin är de kom­mu­na­la äldre­bo­en­de­na ef­ter en tuff vår nu helt smitt­fria.

 ?? FOTO: PRIVAT ?? Ari­a­na Fors­berg.
VACCINERAD. Lai­la Laa­ti­ka­i­nen på Hed­vigs­går­den var en av dem som vac­ci­ne­ra­des av sjuk­skö­ters­kan Za­h­ra.
FOTO: PRIVAT Ari­a­na Fors­berg. VACCINERAD. Lai­la Laa­ti­ka­i­nen på Hed­vigs­går­den var en av dem som vac­ci­ne­ra­des av sjuk­skö­ters­kan Za­h­ra.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden