Mitt i Upplands Väsby

Så många hy­res­rät­ter bygg­des i Väs­by

- Upplands Vasby · Stockholm · Statistics Sweden

VÄS­BY. Mel­lan 2015 och 2019 bygg­des 727 hy­res­rät­ter i Upp­lands Väs­by. Det mot­sva­rar 16,3 lä­gen­he­ter per tusen in­vå­na­re.

Det pla­ce­rar Väs­by på fjär­de plats ef­ter Sund­by­berg, Upp­lands-Bro och Ty­resö. I des­sa fy­ra kom­mu­ner har det byggts flest nya hy­res­rät­ter i lä­net per tusen in­vå­na­re de se­nas­te fem åren. I Vax­holm har det in­te byggts någ­ra hy­res­rät­ter alls.

Det vi­sar nya siff­ror som Hem & Hy­ra ta­git fram med hjälp av länsstyrel­sen i Stock­holm och SCB.

Det to­ta­la an­ta­let fär­dig­ställ­da lä­gen­he­ter i al­la upp­lå­tel­se­for­mer var i Upp­lands Väs­by 2 020 un­der sam­ma pe­ri­od.

 ?? FOTO: MOSTP­HO­TOS. ?? SKOL­VAL. Nu när­mar sig skol­va­let för de som ska bör­ja för­sko­le­klass el­ler sex­an.
FOTO: MOSTP­HO­TOS. SKOL­VAL. Nu när­mar sig skol­va­let för de som ska bör­ja för­sko­le­klass el­ler sex­an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden