Mitt i Upplands Väsby

Dags att sö­ka för­sko­le­klass

- Upplands Vasby

VÄS­BY. Nu är det snart dags för skol­val i Upp­lands Väs­by. Du som är vård­nads­ha­va­re till ett barn som är född år 2015 el­ler 2009 ska gö­ra sko­lan­sö­kan i år. Sko­lan­sö­kan gäl­ler allt­så de barn som ska bör­ja för­sko­le­klass el­ler års­kurs sex till höst­ter­mi­nen 2021.

Skol­va­let kan gö­ras från mån­dag 8 feb­ru­a­ri till och med sön­da­gen den 28 feb­ru­a­ri. Du kan som vård­nads­ha­va­re väl­ja mel­lan to­talt 13 sko­lor, fem kom­mu­na­la grund­sko­lor och åt­ta fri­ståen­de grund­sko­lor.

Skol­va­let görs i kom­mu­nens e-tjänst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden