Mitt i Upplands Väsby

Ökat in­tres­se för att ba­da året runt

- An­na Wachen­feldt Sweden · Odin

Vin­ter­bad tren­dar – det in­ty­gar Lin­da Ahl­gren som har skri­vit boken ”Kal­la bad”. – Det är ett na­tur­ligt, bil­ligt och fint sätt att ta hand om sig själv, sä­ger hon.

Det lig­ger i ti­den att ta va­ra på på sig själv.

Lin­da Ahl­gren, trä­nings­ex­pert och för­fat­ta­re, har skri­vit boken Kal­la bad. Hon är själv året runt-ba­da­re men har säl­lan fått säll­skap ner i vatt­net ef­ter au­gusti må­nad.

Men att in­tres­set för vin­ter­bad nu ökar rå­der det ing­en tve­kan om.

– Det har bli­vit en otro­lig stor trend. När boken kom ut 2018 var det nog li­te ti­digt, då var det mest hälso­män­ni­skor och yo­gi­sar som höll på. Skill­na­den nu är att det är ge­me­ne man som ba­dar året runt. Det är su­per­häf­tigt!

Var­för har det bli­vit så trendigt tror du?

– Det lig­ger i ti­den att ta va­ra på på sig själv, nu med co­vid-19 än­nu mer. Fler är hem­ma och vill um­gås på ett häl­so­samt sätt, och sam­ti­digt ta va­ra på Sve­ri­ge och al­la vack­ra plat­ser som finns. Jag tror att det här och and­ra ty­per av ut­om­hus­ak­ti­vi­te­ter är en boom som är här för att stan­na. Det är ett na­tur­ligt, bil­ligt och fint sätt att ta hand om sig.

Så vad finns det för ef­fek­ter då? Lin­da Ahl­gren be­rät­tar om fins­ka stu­di­er som vi­sat på att re­gel­bund­na bad ökar väl­be­fin­nan­det, främ­jar söm­nen och mins­kar ång­est och stress.

– Men re­dan ef­ter ett bad kom­mer ef­fek­ten, ett väl­be­fin­nan­de. Så jag bru­kar sä­ga att det är en quick fix som fak­tiskt fun­kar.

Ba­den ska ock­så för­bätt­ra blod­cir­ku­la­tio­nen och boos­ta im­mun­för­sva­ret.

Att sän­ka ned krop­pen i kallt vat­ten ger ett sär­skilt fo­kus, tyc­ker Lin­da Ahl­gren.

– Har man ett vik­tigt mö­te el­ler ska skri­va en ten­ta är det värl­dens bäs­ta tips att ta ett kallt mor­gon­bad. Man kän­ner sig sjukt pepp och stark och nöjd ef­teråt.

Finns det någ­ra ris­ker med vin­ter­bad?

– Egent­li­gen in­te, så länge man är frisk och in­te me­di­ci­ne­rar för hjärt­kärl­sjuk­do­mar el­ler är på­ver­kad av dro­ger. Man kan all­tid pra­ta med lä­ka­re om man är oro­lig. Se­dan ska man för­stås in­te stan­na i vatt­net så länge att man blir ned­kyld.

 ?? FOTO: KIM AHL­GREN ?? BADGLAD. Lin­da Ahl­gren ba­dar fle­ra gång­er i vec­kan, helst på mor­go­nen.
FOTO: KIM AHL­GREN BADGLAD. Lin­da Ahl­gren ba­dar fle­ra gång­er i vec­kan, helst på mor­go­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden