Mitt i Upplands Väsby

Fär­re kon­kur­ser un­der pan­de­miå­ret

- Nils Jöns­son Business · Stockholm

STOCK­HOLM Vi har tving­ats se många bu­ti­ker, re­stau­rang­er och and­ra verk­sam­he­ter slå igen un­der pan­de­min. Ak­tie­bo­lags­kon­kur­ser­na i Stock­holms län mins­ka­de än­då nå­got sett över he­la 2020 jäm­fört med året fö­re – men för många bran­scher har det va­rit natt­svart.

Un­der de­cem­ber 2020 öka­de an­ta­let kon­kur­ser bland ak­tie­bo­lag i Stock­holms län med 7 pro­cent jäm­fört med året fö­re. Men un­der helå­ret 2020 mins­ka­de kon­kur­ser­na med 3 pro­cent i Stock­holms län jäm­fört med 2019.

En­ligt Henrik Jacobs­son, vd på kre­ditupp­lys­nings­fö­re­ta­get Cre­ditsa­fe, be­ror ök­ning­en mot slu­tet av året på att många fö­re­tag har käm­pat in i det sista men till slut tving­a­des ge upp.

– Många kom­mer att min­nas kon­kur­så­ret 2020 som året då många livs­verk kros­sa­des och gick upp i rök över en natt samt ett år där de fö­re­tag som re­dan ha­de

Många kom­mer att min­nas kon­kur­så­ret 2020 som året då många livs­verk kros­sa­des.

det tufft för­svann ti­digt un­der året. Re­dan un­der ti­dig vår kun­de vi se vil­ka bran­scher som skul­le an­ses va­ra hö­g­risk­bran­scher un­der pan­de­min, re­se-, ho­tell- och re­stau­rang­bran­schen var ett ex­em­pel, sä­ger han press­med­de­lan­de.

I he­la lan­det var årets i sär­klass störs­ta kon­kurs bå­de sett till om­sätt­ning och an­tal an­ställ­da MQ Re­tail AB:s kon­kurs i april 2020, då fö­re­ta­gets många kläd­bu­ti­ker i bland an­nat Stock­holm slog igen. MQ åter­upp­stod dock kort se­na­re, och öpp­na­de un­der kon­cep­tet Marqet.

En tred­je­del av ak­tie­bo­lags­kon­kur­ser­na 2020 in­träf­fa­de i Stock­holms län – to­talt 2 196 gick i kon­kurs un­der året. i ett

 ?? ÅTER­UPP­STOD. FOTO: FRED­RIK SJÖQUIST ?? MQ slog igen och åter­upp­stod som Marqet. Va­pi­a­no, Me­lan­ders, Thernlunds och Po­larn och py­ret är någ­ra and­ra ex­em­pel som kon­kat.
ÅTER­UPP­STOD. FOTO: FRED­RIK SJÖQUIST MQ slog igen och åter­upp­stod som Marqet. Va­pi­a­no, Me­lan­ders, Thernlunds och Po­larn och py­ret är någ­ra and­ra ex­em­pel som kon­kat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden