Mitt i Upplands Väsby

Kallt in­om­hus? Kne­pen för att hö­ja vär­men och spa­ra peng­ar

Byt upp­värm­ning för bätt­re kon­troll och pris: ”Skill­nad på pump och ol­ja”

- Klas Jo­hans­son te­ma@mit­ti.se Weather

Njuter du av en stunds god läs­ning, men sit­ter med ex­tra tjock­trö­ja? Det kan be­ro på luft i ele­men­ten, vä­derom­slag – el­ler att ra­di­a­to­rer in­te fun­ge­rar på sam­ma sätt som förr.

Vin­tern är här och med den sjun­ker tem­pe­ra­tu­ren ut­om­hus. Även i många fall in­ne i vå­ra hem.

Det be­ror of­ta på att man sak­nar kun­skap kring hur ens vär­me­sy­stem egent­li­gen fun­ge­rar, me­nar Ur­ban Jons­son, som är pro­dukt­chef på IVT som säl­jer vär­me­pum­par.

– Det gäl­ler att för­stå att det är skill­nad på en mo­dern vär­me­pump och ol­ja el­ler ved, som man kanske ha­de ti­di­ga­re. Förr så kun­de ra­di­a­to­rer­na verk­li­gen bli di­rekt he­ta, men nu är må­let att de ska hål­la hu­set la­gom tem­pe­re­rat, sä­ger han i ett press­ut­skick från Vat­ten­fall.

Mo­tio­ne­ra ter­mostatven­ti­len

Ter­mostatven­ti­len på ra­di­a­to­rer­na, (allt­så vre­det på ele­men­ten) är vik­ti­ga för vär­mekom­for­ten, det är bra att ”mo­tio­ne­ra” des­sa ge­nom att vri­da från max- till mi­ni­lä­ge någ­ra gång­er. Det är den enk­las­te åt­gär­der för att sä­ker­stäl­la funk­tio­nen och bätt­re vär­mekom­fort i rum­met. En an­nan fak­tor som på­ver­kar ditt inomhuskli­mat är det ut­om­hus.

– När det är fuk­tigt, reg­nigt och blå­sigt ute, sam­ti­digt som tem­pe­ra­tu­ren lig­ger runt nol­lan så upp­levs ky­lan som vär­re än när tem­pe­ra­tu­ren kry­per ned på mi­nus­si­dan och luf­ten blir tor­ra­re. Vid för­hål­lan­den som de är just nu, är det ex­tra vik­tigt att hål­la koll på att vär­me­sy­ste­met verk­li­gen fun­ge­rar som det ska, me­nar Ur­ban Jons­son.

Kli­mats­mar­ta mo­der­na pum­par

För vil­laä­ga­re finns fle­ra kli­mats­mar­ta luft-vat­ten-vär­me­pum­par (häm­tar ener­gi från ut­om­hus­luf­ten) och berg­vär­me­pump (tar lag­rad so­le­ner­gi ur mar­ken) att er­sät­ta äld­re in­ef­fek­ti­va al­ter­na­tiv.

Oav­sett val är det den råa fuk­ti­ga ky­lan som är svå­rast att vär­ja sig mot.

– Al­la upp­värm­nings­me­to­der har pro­blem när det är noll­gra­digt och fuk­tigt. För­de­len med en mo­dern vär­me­pump är att man kan ha mer kon­troll på att man verk­li­gen får den tem­pe­ra­tur man vill ha in­om­hus.

Ur­ban Jons­son tyc­ker att man ska kom­plet­te­ra sitt vär­me­sy­stem med rums­gi­va­re, som ”pra­tar” med pum­pen om hur tem­pe­ra­tu­ren i hu­set lig­ger till.

– En rums­gi­va­re för­enklar att man enkla­re och säk­ra­re kan nå den kom­fort man vill ha och slip­pa en hel del fin­lir. För med en så­dan förstår sy­ste­met di­rekt vil­ken tem­pe­ra­tur du vill ha.

För den som har berg­vär­me­pump är det vik­ti­gas­te, en­ligt Vat­ten­fall, att tän­ka på att det borr­hål som gjor­des vid den ur­sprung­li­ga in­stal­la­tio­nen har ett djup an­pas­sat ef­ter hu­sets ener­gi­be­hov. Det­ta för att ener­gin som tas ur ber­get in­te är stör­re än ener­gin som till­förs.

Al­la upp­värm­nings­me­to­der har pro­blem när det är noll­gra­digt och fuk­tigt.

 ?? FOTO: MOSTP­HO­TOS ?? JÄMNADE RUMSTEMPER­ATUR. När ky­lan slår till kan det va­ra bra att ha luf­ta ra­di­a­to­rer­na vid någ­ra till­fäl­len. Näs­ta steg kan va­ra att in­stal­le­ra rums­gi­va­re i hem­met.
FOTO: MOSTP­HO­TOS JÄMNADE RUMSTEMPER­ATUR. När ky­lan slår till kan det va­ra bra att ha luf­ta ra­di­a­to­rer­na vid någ­ra till­fäl­len. Näs­ta steg kan va­ra att in­stal­le­ra rums­gi­va­re i hem­met.
 ??  ?? Mo­tio­ne­ras!
Mo­tio­ne­ras!
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden