Mitt i Upplands Väsby

Skol­ma­ten kan gö­ra 2021 till su­perår för kli­ma­tet

- Jo­nas Nor­berg Food · Hunger · Healthy Food · Social Issues · Society · Healthy Living · United States of America · Paris Agreement · Fabrique Nationale d'Armes de Guerre

Nu kör vår­ter­mi­nen

igång i Stock­holms sko­lor. Vi be­fin­ner oss i ett pla­ne­tärt nöd­lä­ge men 2021 kan bli ett su­perår för kli­ma­tet.

Sko­lor­na bör ta sitt kli­ma­t­an­svar ge­nom att ser­ve­ra växt­ba­se­rad mat som stan­dard.

Kli­mat­ho­tet gör ty­värr att många ele­ver fruk­tar mor­gon­da­gen, men sam­ti­digt är de mer en­ga­ge­ra­de för kli­ma­tet än nå­gon­sin. Det bör rim­li­gen in­spi­re­ra sko­lor­na att sat­sa på grö­na­re mat.

Livs­me­dels­ver­ket skri­ver i bro­schy­ren “Bra mål­ti­der i sko­lan”: “Tall­riks­mo­del­len kan an­vän­das pe­da­go­giskt för att lä­ra barn och unga att läg­ga upp ma­ten på tall­ri­ken på ett sätt som ger en bra ba­lans på mål­ti­den. Syf­tet med mo­del­len är att öka mäng­den mat från växtri­ket och mins­ka på ani­ma­li­er­na, vil­ket är bra bå­de för häl­san och för mil­jön.”

Snart åter­an­slu­ter sig

USA till Pa­ris­av­ta­let. Det öpp­nar upp enor­ma möj­lig­he­ter på FN:s kli­mat­kon­fe­rens i Glas­gow se­na­re i höst.

Djur­håll­ning­en blir en nyc­kel­fak­tor i kli­mat­ar­be­tet ef­tersom den glo­balt står för 14,5 pro­cent av växt­hus­ga­ser­na, en­ligt FN. Mat-kli­mat-lis­tan från SLU vi­sar att nöt­kött or­sa­kar ung­e­fär 40 gång­er mer växt­hus­ga­ser än bö­nor.

Var­je var­dag ser­ve­ras 1,3 mil­jo­ner mål­ti­der i sko­lan. Vad som ser­ve­ras där har allt­så en enormt stor be­ty­del­se för kli­ma­tet. Al­la mås­te hjäl­pa att mins­ka växt­hus­gas­ut­släp­pen.

Det är dags för sko­lor­na att vi­sa le­dar­skap ge­nom att ser­ve­ra kli­mats­mart och nyt­tig ve­ge­ta­bi­lisk mat som pro­te­in­ri­ka balj­väx­ter, full­korns­bröd, grön­sa­ker, nöt­ter, frukt och färg­gla­da bär.

 ?? FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN ?? VÄXTBASERA­T. Glo­ba­la Gym­na­si­et har re­dan i fle­ra år en­bart ser­ve­rat ve­ge­ta­risk mat ef­ter en elev­om­röst­ning för tio år se­dan.
FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN VÄXTBASERA­T. Glo­ba­la Gym­na­si­et har re­dan i fle­ra år en­bart ser­ve­rat ve­ge­ta­risk mat ef­ter en elev­om­röst­ning för tio år se­dan.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden