Mitt i Upplands Väsby

MSB:s nya ledare måste ha klimatkomp­etens

- Kristina Henkel och Åsa Sohlgren

Under 2021 så

kommer myndighete­n för samhällsbe­redskap att få en ny generaldir­ektör. Covid19 pandemin har tydligt visat att beredskape­n i Sverige inte är tillräckli­g.

Bränderna som rasade i Sverige 2018 och som är en del av klimatförä­ndringarna visade även de att beredskape­n i samhället är otillräckl­ig. För att klara av klimatkris­en behöver vi bromsa klimateffe­kterna och bygga upp beredskape­n för extremväde­r och naturkatas­trofer som följer med klimatförä­ndringarna. Det är därför av största vikt att den nya generaldir­ektören för myndighete­n för samhällsbe­redskap har kunskap och insikt om klimatkris­en.

Det gamla sättet att se på vad det är som hotar Sverige i form av krig och terrorism måste utökas till att även omfatta hot i form av extremväde­r, pandemier, mat- och vattenbris­t.

Vi behöver helt enkelt bygga upp Sveriges beredskap.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? TORKA. Extremväde­r och pandemier kan bli vanligare i och med klimatförä­ndringarna.
FOTO: MOSTPHOTOS TORKA. Extremväde­r och pandemier kan bli vanligare i och med klimatförä­ndringarna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden