Mitt i Upplands Väsby

”Vad jäm­för vi – Svea­vä­gen mot St­or­ga­tan i Skel­l­ef­teå?”

-

Snön föll. Någ­ra mi­nu­ter gick. Och ner damp de år­li­ga jäm­fö­rel­ser­na mel­lan ve­ka stock­hol­ma­re och re­jä­la norr­län­ning­ar. På Instagram­kon­tot Dyng­bag­ge­ga­lan jäm­förs en stock­hol­ma­res gnäll un­der snö­ka­o­set 2016 med årets norr­länds­ka hjäl­tar som va­dar ge­nom knädjup snö i storm­vin­dar med lå­dor ful­la av för­nö­den­he­ter:

– Nat­ten har va­rit bra, li­te snö­igt då, sä­ger de up­pen­bart gla­da norr­länds­ka hjäl­tar­na som har stått stil­la i obyg­den se­dan mitt i nat­ten på grund av ett stran­dat tåg.

Med röt­ter­na i Väs­ter­bot­ten bru­kar jag mest skrat­ta med åt Fjoll­träsk­fa­so­ner­na.

”Stock­hol­ma­re … de är för ro­li­ga”, tän­ker jag med ett över­läg­set le­en­de och en hu­vud­skak­ning.

Visst är det skönt att väl­ja si­na lo­ja­li­te­ter ef­ter lä­ge?

Räd­da mig! Norr­län­ning­en i mig är på väg att dö.

För till sa­ken hör ju att jag egent­li­gen är myc­ket mer stock­hol­ma­re än norr­län­ning och ju fler år som gått desto mer har den där jäm­fö­rel­sen bör­jat ska­va. Vad är det vi jäm­för egent­li­gen? Es­sing­e­le­den mot Blå vägen mel­lan Sto­ru­man och Lais­bäck? Svea­vä­gen mot St­or­ga­tan i Skel­l­ef­teå?

Al­la möj­li­ga över­lägs­na hu­vud­stads­tan­kar su­sar ge­nom min skal­le.

Min Stock­holms­kär­lek av­tog hel­ler in­te när jag gav mig ut i tra­fi­ken för­ra vec­kan på snö­mod­di­ga och svin­ha­la vägar och såg hur få av al­la tu­sen­tals bi­lis­ter som kroc­kat el­ler kört av vägen. De fles­ta höll lå­ga has­tig­he­ter, vi­sa­de varand­ra hän­syn och hjälp­tes åt där tra­fi klju­sen gett upp i rys­sky­lan.

Räd­da mig! Norr­län­ning­en i mig är på väg att dö. Skic­ka era bäs­ta histo­ri­er och bil­der på stock­hol­ma­re som miss­lyc­kas i vin­ter­tra­fi­ken!

 ?? HENRIK LINDSTEDT ?? Tf re­dak­tions­chef
Pra­ta med mig! henrik.lindstedt @mit­ti.se
HENRIK LINDSTEDT Tf re­dak­tions­chef Pra­ta med mig! henrik.lindstedt @mit­ti.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden