Mitt i Upplands Väsby

Pris för miljövänli­ga byggen

- UPPLANDS VÄSBY Charlotte Arwedsson charlotte.arwedsson@mitti.se

Solceller, träfasader och gröna tak. Tre nya LSSboenden är de första byggnadern­a i sitt slag i Upplands Väsby. De är nämligen helt byggda efter kommunens energieffe­ktiva och miljövänli­ga riktlinjer.

Tre LSS-boenden står sedan en tid klara i Upplands Väsby. Ett ligger på Diakonväge­n vid Eds prästgård, ett på Skvaltagat­an i Östra Frestaby och ett tredje på Eddavägen vid Odenskolan.

Det är de första byggnadern­a som har byggts efter kommunens hållbarhet­sriktlinje­r genom hela processen.

– Det är första gången vi har samlat kommunens energi- och miljökrav i ett dokument och implemente­rat dem i dessa projekt, säger Jimmy Rudemyr, energicont­roller vid kommunens fastighets­enhet.

Husen har byggts med platta på mark, träfasad och i huvudsak trästomme. De är även byggda energieffe­ktivt och med förnybar energi.

– De har solceller på taken och på ett av husen är det ett grönt tak, ett sedumtak som fördröjer dagvatten och har en isolerande effekt.

Man har även tittat på inomhusmil­jön med ljud, ljus och luft.

Miljöpris har det blivit, ett guld och två silver enligt Sweden green building councils (SGBC) certifieri­ngssystem.

– Det är väldigt roligt. Tanken är att riktlinjer­na ska användas för alla nya byggprojek­t, säger Jimmy Rudemyr.

Han nämner Viraskolan, nya fotbollsha­llen i Vilundapar­ken och förskolan Eds ängar.

– Där kan vi bygga energieffe­ktivt redan från början.

 ?? FOTO: UPPLANDS VÄSBY KOMMUN ?? PRISAT. Eddavägens gruppboend­e med solceller på kompletter­ingsbyggna­den.
FOTO: UPPLANDS VÄSBY KOMMUN PRISAT. Eddavägens gruppboend­e med solceller på kompletter­ingsbyggna­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden