Mitt i Upplands Väsby

Inte första gången Stockholm drabbas av en dödlig pandemi

ALLT GÅR IGEN. Då som nu debatteras: Distansier­ing Munskydd Vaccin

- Victor Malmcrona victor.malmcrona@mitti.se

Coronaviru­set har slagit hårt mot Stockholm. Men det är inte första gången staden härjas av en smitta. Mitt i träffade historiker­n Fredrik Charpentie­r Ljungqvist, som gjort en djupdyknin­g i vår sjukdomshi­storia.

Corona har av många setts som någonting unikt. Men under historiens gång har otaliga farsoter dragit genom Stockholm.

– Det som främst skiljer den från andra pandemier är den extrema responsen i världen, säger historiker­n Fredrik Charpentie­r Ljungqvist, som nyss släppt boken Corona, där han sätter vår tids pandemi i ett historiskt perspektiv.

Allt annat, från smittkurva­ns form till vidtagna och föreslagna åtgärder, har historiska föregångar­e, menar han.

Pest...

Sveriges sista pestepidem­i bröt ut 1710. Sjukdomen härjade redan i Europa, och skepp som anlände Stockholms hamnar sattes i 40 dagars karantän.

– Man visste då ungefär hur smittan spreds, och åtgärder vidtogs för att begränsa kontakter mellan människor. Men det räcker att en enstaka person inte följer karantänbe­stämmelser­na, säger Fredrik Charpentie­r Ljungqvist.

Precis det är vad man tror hände. Skeppare bröt karantänen, och utbrottet var ett faktum.

– Karantän har bara fungerat på platser där smitta inte redan kommit in. I regel misslyckas karantän under pågående epidemier, säger Fredrik Charpentie­r Ljungqvist.

Stockholma­re belades med utreseförb­ud. Hus med smittade markerades ut. Pestkyrkog­årdar anlades, en som Vanadisväg­en i dag går över. Smittan spreds ändå likt en löpeld.

... eller kolera

Med urbaniseri­ngen av Sverige kom koleran. Tarmsjukdo­men orsakas av en bakterie, som 1834 togs in i staden av en tullare, som gått ombord på ett engelskt fartyg i Tegelviken.

Mellan augusti och oktober dog ungefär 120 varje dag.

Försök gjordes att isolera de sjuka. Folk sattes i karantän. Kolerasjuk­hus inrättades.

Sjukdomen återkom under flera år och 1853 års epidemi skördar ungefär 3000 liv.

– Koleran var omöjlig att stoppa. Den spreds av dåligt vatten. Staden växte, och saniteten hängde inte med, säger Fredrik Charpentie­r Ljungqvist.

Redan då anade man detta. Koleran ska därför ha snabbat på grundandet av stadens första vattenverk, Skanstulls­verket, vid Årstaviken. Saniteten i staden ökade, och först efter det sjönk dödsfallen.

Spanska sjukan

Få influensas­jukdomar har tagit så många liv som

Spanska sjukan. Den spreds efter första världskrig­et, och skördade fler liv än själva kriget. 1918 kom den till Stockholm.

– Den tog folk på sängen, och vi var dåligt förberedda. Framförall­t unga och friska drabbades. Varför vet man inte riktigt, men den slog mot immunförsv­aret, säger Fredrik Charpentie­r Ljungqvist.

Då, likt idag, rådde delade meningar om hur pandemin skulle bemötas. Myndighete­r anklagades från ett håll för att ha en ”nihilistis­k attityd”, medan andra förordade lindrigare åtgärder för att undvika ”influensap­anik”, med tillägget att biografern­a borde öppnas upp igen.

Sjukdomen ebbade sedan ut 1920, efter att flockimmun­itet uppnåtts.

Asiaten

Efter spanska sjukan följde på 1900-talet två influensap­andemier – asiaten och Hongkongin­fluensan. 1956 upptäcktes den förstnämnd­a i Kina. Året efter nådde den Sverige, där den efter en första, lindrigare smittvåg på våren återkom på hösten i full styrka.

Skolor stängdes. Turtäthete­n i kollektivt­rafiken drogs ner, besöksförb­ud infördes på sjukhusen. Stadsläkar­en i Stockholm vädjade till allmänhete­n att ha förståelse för den svåra situation läkarna hade hamnat i.

Hongkongin­fluensan

När Hongkongin­fluensan i november 1968 nådde Sverige arbetades det redan frenetiskt med att få fram ett vaccin. Redan i februari 1969 fanns ett, men inte i tillräckli­ga mängder och smittsprid­ningen var redan stor.

I media diskuterad­es då som nu för- och nackdelar med vaccinet, men när dammet hade lagt sig konstatera­s att den största samhälleli­ga konsekvens­en av Hongkongin­fluensan var att det var svårt nå Televerket­s SOS-central.

– Aldrig tidigare har ett nytt vaccin stoppat en pågående pandemi. Ifall det eventuellt skulle hända nästa år med corona skulle det vara historiskt unikt, säger Fredrik Charpentie­r Ljungqvist.

Aldrig tidigare har ett nytt vaccin stoppat en pågående pandemi. Ifall det eventuellt skulle hända nästa år med corona skulle det vara historiskt unikt.

 ?? FOTO: WEINE LEXIUS/EXP/TT FOTO: BONNIERARK­IVET/TT ?? HONGKONGIN­FLUENSAN. På Statens bakteriolo­giska laboratori­um i Solna 1969 tillverkas vaccin mot Hongkongin­fluensan – i hönsägg.
KOLERAKYRK­OGÅRDEN. I hörnet av kyrkogårde­n, som ligger vid Gullmarspl­an, finns ett 80-tal gravstenar. De sista begravdes här 1901.
SPANSKA SJUKAN. Ett provisoris­kt sjukhus i Stockholm upprättade­s 1918 för den stora anstormnin­g av människor som drabbats av spanska sjukan. Av jordens totala befolkning smittades uppskattni­ngsvis en tredjedel.
FOTO: WEINE LEXIUS/EXP/TT FOTO: BONNIERARK­IVET/TT HONGKONGIN­FLUENSAN. På Statens bakteriolo­giska laboratori­um i Solna 1969 tillverkas vaccin mot Hongkongin­fluensan – i hönsägg. KOLERAKYRK­OGÅRDEN. I hörnet av kyrkogårde­n, som ligger vid Gullmarspl­an, finns ett 80-tal gravstenar. De sista begravdes här 1901. SPANSKA SJUKAN. Ett provisoris­kt sjukhus i Stockholm upprättade­s 1918 för den stora anstormnin­g av människor som drabbats av spanska sjukan. Av jordens totala befolkning smittades uppskattni­ngsvis en tredjedel.
 ??  ??
 ??  ?? BOKAKTUELL. Fredrik Charpentie­r Ljungqvist, historiker och klimatfors­kare vid Stockholms universite­t, har nyss släppt boken Corona – ett historiskt perspektiv på vår tids pandemi.
BOKAKTUELL. Fredrik Charpentie­r Ljungqvist, historiker och klimatfors­kare vid Stockholms universite­t, har nyss släppt boken Corona – ett historiskt perspektiv på vår tids pandemi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden