Mitt i Upplands Väsby

Luf­ta ele­men­ten – jäm­na­re vär­me in­ne med enk­la steg

-

För bätt­re vär­me hem­ma, kon­trol­le­ra och ser­va det vär­me­sy­stem du har. Har du ra­di­a­to­rer, kon­trol­le­ra att det in­te finns luft i sy­ste­met ge­nom des­sa enk­la steg. Tänk på att du kan be­hö­va upp­re­pa det­ta ef­ter någ­ra vec­kor, för att bli av med all luft i sy­ste­met.

1) An­vänd en ele­ment­nyc­kel och mugg el­ler hand­duk. 2) Stäng av cir­ku­la­tions­pum­pen. 3) Bör­ja ner­i­från i hu­set och ta al­la ra­di­a­to­rer sam­ti­digt. Vrid om ven­ti­len i hör­net och låt luft py­sa ut. När det kom­mer vat­ten, vrid åt ven­ti­len igen. 4) Fyll even­tu­ellt på sy­ste­met med vat­ten, kon­trol­le­ra att tryck­mä­ta­re står på det re­kom­men­de­ra­de.

5) Glöm in­te att sät­ta igång cir­ku­la­tions­pum­pen igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden