Mitt i Upplands Väsby

”Fast en så oen­ga­ge­rad för­äl­der kan jag väl in­te va­ra?”

- Facebook

Li­vet är fullt av val. Vad ska vi äta till mid­dag? Ska jag klip­pa lugg el­ler in­te? Ska vi flyt­ta el­ler bo kvar? Vis­sa be­slut är såklart stör­re än and­ra. Som för­äl­der till en snart sex­å­ring är det nu dags för ett av va­len som kan kän­nas väl­digt av­gö­ran­de. Jag me­nar såklart skol­va­let till för­sko­le­klass.

I rå­dan­de lä­ge går det in­te att be­sö­ka de oli­ka al­ter­na­ti­ven, i stäl­let är det di­gi­ta­la inf­omö­ten som gäl­ler (på de sko­lor där det er­bjuds).

Ska man väl­ja den mind­re sko­lan, som kanske kan upp­le­vas som lug­na­re men där bar­net se­dan be­hö­ver by­ta till hög­sta­di­et? El­ler är det bäs­ta att väl­ja en sko­la som fun­kar he­la grund­sko­le­ti­den? La­gas ma­ten på plats och hur är egent­li­gen me­rit­vär­de­na?

Jag tog en titt i ett par lokal­grup­per på Fa­ce­book som fak­tiskt av­hand­la­de de al­ter­na­tiv som vi står och väger emel­lan. Gans­ka snabbt in­såg jag dock att de mest var fyll­da av anek­do­ter som in­te sa så myc­ket om hur just min unge skul­le tri­vas på re­spek­ti­ve sko­la.

För det är ju så oli­ka. Vis­sa gil­lar nå­got som in­te pas­sar alls för and­ra. Nå­gon har en er­fa­ren­het av en spe­ci­fik lä­ra­re som fär­gar upp­le­vel­sen av he­la sko­lan – po­si­tiv el­ler ne­ga­tiv. Nå­gon an­nan byt­te sko­la på grund av en led­ning som in­te ens finns kvar idag. En tred­je äls­ka­de själv att gå i den sko­lan – för tio år se­dan. Kanske är det enk­las­te att ba­ra kö­ra ole, do­le, doff? Fast en så oen­ga­ge­rad för­äl­der kan jag

såklart in­te va­ra. El­ler?

Nå­gon­stans lan­dar jag i att det är klas­sen, lä­ra­ren och när­he­ten till hem­met som spe­lar störst roll. Två av tre sa­ker som in­te går att ve­ta nå­got om i för­väg. Det mesta blir nog bra till sist, job­bi­gast är nog att in­te ve­ta hur det ska bli. Men det värs­ta som kan hän­da är att man får änd­ra sig.

Det värs­ta som kan hän­da är att man får änd­ra sig.

 ?? EVE­LI­NA HERTZ ?? Re­dak­tör
Pra­ta med mig! eve­li­na.hertz @mit­ti.se
EVE­LI­NA HERTZ Re­dak­tör Pra­ta med mig! eve­li­na.hertz @mit­ti.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden