Mitt i Upplands Väsby

20 ak­va­rel­ler av Blå par­ken är kla­ra.

Har do­ku­men­te­rat barn och vux­na i ak­va­rell Barn som le­ker, en tyngd­lyf­ta­re och nå­gon som fi­kar på en filt. Åsa Bur­lin blan­dar fan­ta­si och verk­lig­het i 20 ny­må­la­de ak­va­rel­ler av Blå par­ken i Väs­by.

- Char­lot­te Ar­weds­son KONST­NÄR. Upplands Vasby · Lars Lerin · Sigrid Hjertén

AK­VA­REL­LER.

UPP­LANDS VÄS­BY

Åsa Bur­lin bor på Dra­gon­vä­gen, gran­ne med Väs­bys ny­as­te stads­park. Hon går näs­tan dag­li­gen för­bi den po­pu­lä­ra Blå par­ken och ser folk i rö­rel­se. Men det var med konst­pro­fi­len Ri­car­do Do­no­so hon i som­ras fick idén till konst­pro­jek­tet.

– Jag vil­le må­la och ri­ta och vi gick ut till par­ken. Jag bör­ja­de skis­sa och gjor­de en sche­ma­tisk bild och fo­ta­de en del, be­rät­tar Åsa Bur­lin.

Hon blan­dar verk­lig­het och fan­ta­si och fång­ar det i ak­va­rel­ler av mind­re for­mat.

– Jag vill vi­sa att det är liv i par­ken. Här finns barn, vux­na och oli­ka na­tio­na­li­te­ter.

Hon fo­tar och tar bort det som in­te pas­sar in och kom­po­ne­rar bil­den ef­ter eget tyc­ke och smak. Un­der hös­ten och vin­tern har 20 tav­lor vux­it fram och må­let är en ut­ställ­ning i feb­ru­a­ri.

Var­för Blå par­ken?

– Det är så fint att de har byggt den, en plats där bå­de gam­la och unga kan träf­fas. Det är klart att det kan va­ra bus­liv ibland, men i vil­ken park är det in­te det?

Åsa Bur­lin har bott i Upp­lands Väs­by se­dan hon var 23 år. I dag är hon 68. In­nan hon blev pen­sio­när job­ba­de hon bland an­nat som för­s­kol­lä­ra­re och på Vi­lun­da kom­mun­dels­nämnd.

– Men konst­när har jag va­rit i smyg i he­la mitt liv, sä­ger hon och skrat­tar.

Jag vill in­te att allt ska va­ra natt­svart här i li­vet.

Nyk­ter i tolv år

Sin stil be­skri­ver hon som na­i­vis­tisk, iakt­ta­gan­de och be­skri­van­de. Fa­vo­rit­konst­nä­rer är Lars Le­rin, Si­grid Hjer­tén och Nils Dar­del.

Hon har ti­di­ga­re ställt ut på Väs­by konst­hall, För­äld­ra­för­e­ning­en mot nar­ko­ti­ka i Väs­by och i Ös­ter­by­bruk.

Men li­vet har in­te all­tid gått som på räls. Un­der en tuff tid ham­na­de hon i al­ko­hol­miss­bruk.

– Nu har jag va­rit nyk­ter i snart tolv år, sä­ger hon stolt.

– Jag har egent­li­gen va­rit sköt­sam he­la mitt liv, men en pe­ri­od drack jag för myc­ket. Nu gör jag ba­ra sa­ker som jag mår bra av och ut­veck­las he­la ti­den.

Hon sä­ger sig ha fått en hel­hets­bild på sitt liv och att det syns i ak­va­rel­ler­na, en vi­sion av det trev­li­ga som ock­så finns.

– Jag vill in­te att allt ska va­ra natt­svart här i li­vet. Åsa Bur­lin.

 ?? FO­TO: PRI­VAT ??
FO­TO: PRI­VAT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden