Mitt i Upplands Väsby

Hur vill du ut­veck­la Op­ti­mus­om­rå­det?

-

Fram till 12 feb­ru­a­ri kan du tyc­ka till om för­sla­get till de­talj­plan för om­rå­det Op­ti­mus. Di­na syn­punk­ter blir en del av be­sluts­un­der­la­get.

Om­rå­det Op­ti­mus lig­ger strax sö­der om Upp­lands Väs­bys pen­del­tågs­sta­tion. Pla­nen är att ut­veck­la om­rå­det och ska­pa en ny le­van­de stads­del med bå­de bo­stä­der och kon­tor. Ut­veck­ling­en av om­rå­det ger en ny ka­rak­tär åt be­byg­gel­sen, en tät och triv­sam stads­mil­jö.

Mer in­for­ma­tion om Op­ti­mus och hur du läm­nar di­na syn­punk­ter finns på: upp­landsvas­by.se/kom­mu­nens­plan­ar­be­te

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden