Mitt i Upplands Väsby

För­sko­lan Vis­sel­pi­pan stäng­er i ju­ni

- Twitter · Upplands Vasby

För­sko­lan Vis­sel­pi­pan stäng­er för att ge plats åt en ny grund­sko­la i om­rå­det. Byg­get av den nya sko­lan på­bör­jas i år och på­går till 2025.

Vis­sel­pi­pan, som lig­ger in­om Smed­gärds­om­rå­det, fort­sät­ter verk­sam­he­ten till och med den 24 ju­ni.

Vård­nads­ha­va­re mås­te se­nast den 15 feb­ru­a­ri an­sö­ka om plats på en an­nan för­sko­la i Upp­lands Väs­by.

An­sö­kan görs via kom­mu­nens webb­plats.

Jag kom­mer nu att sä­ga en kons­tig sak: Jag öns­kar att jag fick åka till Väs­by var­je dag. Det har in­te så myc­ket att gö­ra med just Väs­by ut­an att mitt all­ra bäs­ta upp­drag nån­sin finns här. Mis­sBåls­ta™ @Bal­staMiss på Twit­ter.

 ?? FO­TO: CHAR­LOT­TE AR­WEDS­SON ?? STÄNGS. För­sko­lan Vis­sel­pi­pan lig­ger i till­fäl­li­ga ba­rac­ker på Smeds­gärdstom­ten.
FO­TO: CHAR­LOT­TE AR­WEDS­SON STÄNGS. För­sko­lan Vis­sel­pi­pan lig­ger i till­fäl­li­ga ba­rac­ker på Smeds­gärdstom­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden