Mitt i Upplands Väsby

2 av 5 är räd­da för vac­ci­net

PRO­FES­SORN: ”Na­tur­ligt va­ra rädd för nå­got nytt” Vän­tar du otå­ligt på att få co­vid­vac­ci­net el­ler hör du till dem som är tvek­sam­ma? Pro­fes­sor Mat­ti Säll­berg rä­tar ut frå­ge­teck­nen.

- Ingrid Jo­hans­son ingrid.jo­hans­son@mit­ti.se Health · Medical Activism · Anti-Vaccers · Medicine · Alternative Medicine · Emmett Till · Sweden · Stockholm · Pfizer · European Union · Sodertorn University College · Naoto Kan

De som är tvek­sam­ma mås­te kun­na gö­ra ett välin­for­me­rat be­slut grun­dat på ve­ten­skap.

To­talt har co­vid19-vac­cin getts i mer än 30 mil­jo­ner do­ser över he­la jord­klo­tet.

Fors­ka­re på Södertörns hög­sko­la har följt svenskars in­ställ­ning till vac­cin. De se­nas­te siff­ror­na är från no­vem­ber och vi­sar att 58,5 pro­cent sä­ger ja till att vac­ci­ne­ra sig, 19,6 pro­cent sä­ger nej me­dan 21,9 pro­cent är tvek­sam­ma.

Den van­li­gas­te an­led­ning­en är räds­la för bi­verk­ning­ar och att man tror att vac­ci­net in­te är till­räck­ligt sä­kert.

– Det är fullt na­tur­ligt att va­ra tvek­sam in­för nå­got nytt, sä­ger Mat­ti Säll­berg, pro­fes­sor i bi­o­me­di­cinsk ana­lys vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet.

Men han tyc­ker det är vik­tigt att kän­na till att god­kän­da vac­cin har ge­nom­gått nog­gran­na och om­fat­tan­de stu­di­er.

Till och med vec­ka två ha­de 146 775 per­so­ner vac­ci­ne­rats i Sve­ri­ge, varav 32 549 i Stock­holm. Fram till och med vec­ka fem be­räk­nas yt­ter­li­ga­re 42 775 do­ser ges i Re­gi­on Stock­holm.

De bi­verk­ning­ar som rap­por­te­rats är smär­ta vid in­jek­tions­stäl­let, fe­ber, trött­het och klå­da men även någ­ra all­var­li­ga fall, som över­käns­lig­hets­re­ak­tio­ner och an­sikts­för­lam­ning.

– To­talt har co­vid-19-vac­cin getts i mer än 30 mil­jo­ner do­ser över he­la jord­klo­tet. Vac­ci­nen har en myc­ket bra sä­ker­het, vad vi vet i dag, sä­ger han.

In­te som svi­nin­flu­en­san

Många minns svi­nin­flu­en­san 2009, då Pan­dem­rix or­sa­ka­de nar­ko­lep­si hos över 400 per­so­ner.

Finns det risk för nå­got lik­nan­de nu?

– Man kan ald­rig ute­slu­ta att myc­ket ovan­li­ga och all­var­li­ga bi­verk­ning­ar ses när mil­jon­tals män­ni­skor vac­ci­ne­ras. Dock kan nar­ko­lep­si ute­slu­tas då den­na bi­ver­kan krä­ver när­va­ro av ett pro­te­in från svi­nin­flu­ensa­vi­rus.

Pfi­zer/Bion­te­chs och Mo­der­nas vac­ci­ner, som nu an­vänds i EU, är helt syn­te­tis­ka och in­ne­hål­ler RNA med co­ro­na­vi­ru­sets ge­ne­tis­ka kod. När det in­ji­ce­ras bör­jar vå­ra cel­ler till­ver­ka ett pro­te­in som finns hos vi­ru­set och då går im­mun­för­sva­ret igång.

Kan RNA:t på­ver­ka vår arvs­mas­sa?

– Nej, RNA har av na­tu­ren kort hal­ve­rings­tid och bryts ned fort. Det är just där­för som det mås­te för­va­ras fryst.

När till­räck­ligt många, 70– 80 pro­cent av be­folk­ning­en, är im­mu­na mot co­vid-19 upp­står så kal­lad floc­kim­mu­ni­tet. Även de som in­te vac­ci­ne­rat sig kan då an­das ut.

– Om 20 pro­cent av be­folk­ning­en haft co­vid-19 och minst 50–60 pro­cent vac­ci­ne­rar sig så tror man att det­ta bör häm­ma smit­tan, sä­ger Mat­ti Säll­berg.

Kom­mu­ni­ce­ra tyd­ligt

En­ligt en eu­ro­pe­isk stu­die är per­so­ner med låg ut­bild­ning och låg in­komst mest tvek­sam­ma till att vac­ci­ne­ra sig.

– De som är tvek­sam­ma mås­te kun­na gö­ra ett välin­for­me­rat be­slut grun­dat på ve­ten­skap och be­prö­vad er­fa­ren­het. Det oav­sett vil­ken ut­bild­ning el­ler in­komst de har. Det är upp till oss att kom­mu­ni­ce­ra tyd­ligt och en­kelt, sä­ger Mag­nus Thy­berg, vac­cin­sam­ord­na­re i Re­gi­on Stock­holm.

 ?? FO­TO: ÅSA SOMMARSTRÖ­M ?? PRO­FES­SOR I BIOMEDICIN. Mat­ti Säll­berg, pre­fekt vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet.
FO­TO: ÅSA SOMMARSTRÖ­M PRO­FES­SOR I BIOMEDICIN. Mat­ti Säll­berg, pre­fekt vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden