Mitt i Upplands Väsby

Så går det till när vac­cin tes­tas

- Health · Medicine

Fas 1: De förs­ta stu­di­er­na på män­ni­ska. Vac­ci­net tes­tas i oli­ka do­ser på en li­ten grupp. Där ser man de van­li­gas­te bi­verk­ning­ar­na och hur oli­ka vac­cin­do­ser på­ver­kar im­mun­sva­ret. Skul­le all­var­li­ga bi­verk­ning­ar va­ra van­li­ga el­ler far­li­ga stop­pas vac­ci­net. Fas 2: Stör­re stu­di­er där man valt en dos och tes­tar på fle­ra män­ni­skor. Här tit­tar man väl­digt no­ga på bi­verk­ning­ar och man kan in­klu­de­ra fler ål­ders­grup­per. Fas 3: Stu­di­er med fler än 10 000 del­ta­ga­re. Här tit­tar man bå­de på ef­fekt och bi­verk­ning­ar. God­kän­nan­de: Ef­ter fas 3 läm­nas da­ta från al­la kli­nis­ka stu­di­er och djur­stu­di­er in till Lä­ke­me­dels­ver­ket, som går ige­nom allt och av­gör om vac­ci­net är till­räck­ligt sä­kert och ef­fek­tivt för att god­kän­nas. KÄL­LA: LÄ­KE­ME­DELS­VER­KET

 ??  ??
 ?? FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON ?? SPRUTGLAD. Lil­lan Sjö­berg på Tall­går­dens äldre­bo­en­de i Dan­de­ryd får sin and­ra spru­ta co­ro­na­vac­cin. Hon fi­ra­de med ett glas vin ef­teråt.
FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON SPRUTGLAD. Lil­lan Sjö­berg på Tall­går­dens äldre­bo­en­de i Dan­de­ryd får sin and­ra spru­ta co­ro­na­vac­cin. Hon fi­ra­de med ett glas vin ef­teråt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden