Mitt i Upplands Väsby

”Okun­skap gör att folk blir räd­da”

- Char­lot­te Ar­weds­son char­lot­te.ar­weds­son@di­rekt­press.se Medical Activism · Anti-Vaccers · Alternative Medicine · Dagens Nyheter · Upplands Vasby · Quorthon

UPP­LANDS VÄS­BY Okun­skap är den störs­ta or­sa­ken till att per­so­nal är tvek­sam­ma till att vac­ci­ne­ra sig. Det sä­ger Ari­a­na Fors­berg, me­di­cinskt an­sva­rig sjuk­skö­ters­ka i Upp­lands Väs­by kom­mun.

En­ligt en un­der­sök­ning som Da­gens Ny­he­ter har gjort har en av fy­ra med­ar­be­ta­re in­om äldre­omsor­gen i Upp­lands Väs­by kom­mun valt att av­vak­ta vac­ci­ne­ring.

Ari­a­na Fors­berg, me­di­cinskt an­sva­rig sjuk­skö­ters­ka, är skep­tisk till siff­ran men vet att det finns tvek­sam­he­ter till vac­ci­ne­ring hos vis­sa med­ar­be­ta­re.

– Det är all­var­ligt med tan­ke på hur smit­to­lä­get ser ut och hur sjuk man kan bli, in­te minst med den nya mu­ta­tio­nen av vi­ru­set.

”Myc­ket des­in­for­ma­tion”

Den se­nas­te ti­den har hon in­for­me­rat om vac­ci­net, bå­de in­ternt och till med­bor­ga­re. Hon har tät kon­takt med äldre­omsorgs­che­fer för att de ska för­med­la in­for­ma­tion till sin per­so­nal.

– Kor­rekt in­for­ma­tion är A och O. Det sprids myc­ket des­in­for­ma­tion om vac­ci­net, och det mås­te vi mot­ver­ka.

Hon be­rät­tar att vis­sa ur vård­per­so­na­len har sagt nej och se­dan ång­rat sig.

– Man blir mer be­nä­gen att vac­ci­ne­ra sig om kol­le­gor­na har gjort det.

Tim­vi­ka­ri­er får för­tur

I Upp­lands Väs­bys får även tim­vi­ka­ri­er in­om äldre­omsor­gen möj­lig­het att vac­ci­ne­ra sig. För att mins­ka ris­ker­na för de äld­re har so­ci­al- och om­sorgs­kon­to­ret fat­tat be­slut om att tim­vi­ka­ri­er som har vac­ci­ne­rat sig få för­tur och pri­o­ri­te­ras till ar­bets­pass.

– Jag kan för­stå om det finns en oro ef­ter vad som hän­de ef­ter vac­ci­ne­ring­en mot svi­nin­flu­en­san. Men man mås­te ock­så tän­ka på hur många mil­jo­ner vac­cin som gavs to­talt och sät­ta det i ett stör­re per­spek­tiv.

Ari­a­na Fors­berg får även många sam­tal från oro­li­ga Väs­by­bor som vill vac­ci­ne­ra sig och und­rar när det är de­ras tur.

– Jag för­står att man vill ha vac­ci­net nu, men vi mås­te föl­ja Folk­hälso­myn­dig­he­tens oli­ka fas­in­del­ning­ar och vac­ci­ne­ra en­ligt de­ras di­rek­tiv. För­hopp­nings­vis kan de som är ut­an­för risk­grup­per­na bör­ja vac­ci­ne­ras un­der vå­ren, men allt be­ror på till­gång till vac­cin.

 ?? FO­TO: PRI­VAT ?? MAS.
Ari­a­na Fors­berg är me­di­cinskt an­sva­rig sjuk­skö­ters­ka (MAS) i Upp­lands Väs­by kom­mun.
FO­TO: PRI­VAT MAS. Ari­a­na Fors­berg är me­di­cinskt an­sva­rig sjuk­skö­ters­ka (MAS) i Upp­lands Väs­by kom­mun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden