Mitt i Upplands Väsby

Fär­re smit­ta­de i Upp­lands Väs­by

- Char­lot­te Ar­weds­son To­mas Stark Upplands Vasby · Eriksson · Stockholm

77 nya fall av co­vid-19 i Upp­lands Väs­by kon­sta­te­ra­des vec­ka två. Det var det lägs­ta an­ta­let på el­va vec­kor.

I bör­jan av året kun­de Mitt i Upp­lands Väs­by be­rät­ta att kur­van över smit­ta­de per vec­ka nåd­de sin topp vid jul, för att se­dan da­la. I för­ra vec­kan pre­sen­te­ra­de Folk­hälso­myn­dig­he­ten siff­ror som vi­sa­de att den po­si­ti­va tren­den höll i sig.

Vec­ka två rap­por­te­ra­des 77 nya smit­ta­de i Upp­lands Väs­by, klart fär­re än vec­kan in­nan (122) som re­dan det var den lägs­ta vec­ko­no­te­ring­en se­dan slu­tet av ok­to­ber.

An­ta­let döds­fall i co­vid-19 öka­de dä­re­mot från 89 till 90 i Väs­by un­der vec­ka två.

66 av de 90 av­lid­na i Väs­by ha­de om­sorg – 51 bod­de på äldre­bo­en­de och 15 ha­de hem­tjänst.

Kur­van pe­ka­de åt rätt håll

Även i lä­net i stort pe­ka­de kur­van åt rätt håll, även om lä­get är fort­satt an­strängt med 523 co­vid­sju­ka pa­ti­en­ter på sjuk­hus, varav 72 på in­ten­siv­vårds­av­del­ning.

Då an­ta­let nya fall än­då ha­de mins­kat kun­de dock vis­sa pla­ne­ra­de ope­ra­tio­ner åter­i­gen ut­fö­ras.

– Om pan­de­min tar för­ny­ad fart kom­mer den vår­den att be­hö­va pa­u­sas på nytt. Sam­ti­digt mås­te vi sä­ker­stäl­la att med­ar­be­ta­re som be­hö­ver tid för åter­hämt­ning får det, sä­ger häl­so- och sjuk­vårds­di­rek­tör Björn Eriks­son.

Dessvär­re stod det klart att Re­gi­on Stock­holm ha­de fått mins­ka­de le­ve­ran­ser av vac­cin­do­ser mot pla­ne­rat an­tal.

– När vi får nya le­ve­ran­ser kom­mer vac­ci­net i förs­ta hand att an­vän­das till den and­ra do­sen för dem som re­dan har fått den förs­ta.

An­ta­let kon­sta­te­ra­de fall av co­vid-19 i Stock­holm se­dan pan­de­mins bör­jan är 132 709 styc­ken. To­talt har 3 569 per­so­ner i Re­gi­on Stock­holm av­li­dit i svi­ter­na av av co­vid-19.

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? CORONAHÄLS­NING. En van­lig syn nu­me­ra.
FO­TO: MOSTPHOTOS CORONAHÄLS­NING. En van­lig syn nu­me­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden