Mitt i Upplands Väsby

Plats för 80 barn

- Parenting · Kids · Family

För­sko­lan har plats för cir­ka 80 barn.

Bygg­na­den be­står av två plan där bar­nen är upp­de­la­de ut­i­från ål­der.

I bygg­na­den finns ock­så fle­ra lo­ka­ler för ge­men­sam­ma ak­ti­vi­te­ter mel­lan av­del­ning­ar­na.

För­sko­lan är byggd ut­i­från kom­mu­nens rikt­lin­jer för håll­bart byg­gan­de. Det in­ne­bär att ni­vån på bå­de in­om­hus- och ut­om­hus­mil­jön är hög­re än de reg­ler och krav som är svensk stan­dard.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden