Mitt i Upplands Väsby

Nya för­sko­lan i Eds al­lé väck­te de­batt

Pla­ne­ra­des för kom­mu­nal drift – blev pri­vat

- Char­lot­te Ar­weds­son char­lot­te.ar­weds­son@mit­ti.se Left Party · Upplands Vasby

Det är här­ligt att flyt­ta in i en ny bygg­nad med smar­ta lös­ning­ar.

UPP­LANDS VÄS­BY

Väs­bys ny­as­te för­sko­la är nu in­vigd. Eds äng­ar, med plats för 80 barn, pla­ne­ra­des för kom­mu­nal drift men drivs av en pri­vat ak­tör. Det­ta har väckt kri­tik.

Ny­li­gen star­ta­de in­skol­ning­en för bar­nen på för­sko­lan Eds äng­ar i Eds al­lé, det nya bo­stads­om­rå­det i nord­väst­ra Väs­by.

För­ra tors­da­gen var det dags för den mer for­mel­la in­vig­ning­en – co­ro­naan­pas­sad ut­om­hus på för­sko­lans gård. Del­sa, Hilye, Nat­halia och Liy­an var någ­ra av de barn som hjälp­te till. De klipp­te band och vif­ta­de med bal­long­er un­der gla­da till­rop från and­ra barn och för­sko­lans pe­da­go­ger. På plats var även Ca­ri­na Tell, vd för Må­b­ra för­sko­lor som dri­ver Eds äng­ar.

– Det är här­ligt att flyt­ta in i en ny bygg­nad med smar­ta lös­ning­ar, sä­ger hon.

Nöjd

Per-Erik Kan­ström (M) ut­bild­nings­nämn­dens nya ord­fö­ran­de, är nöjd.

– Jag är gi­vet­vis glad att vi nu öpp­nar en ny för­sko­la på den väst­ra si­dan av kom­mu­nen. Det har va­rit en del av pla­ne­ring­en av he­la om­rå­det.

Drif­ten var från bör­jan pla­ne­rad i kom­mu­nal re­gi. Dock styr­des det­ta om så att det la­des ut på en fri­ståen­de ak­tör i stäl­let – Må­b­ra för­sko­lor – vil­ket har väckt en del kri­tik.

Op­po­si­tions­råd Mathias Boh­man (S) ha­de gär­na sett fler kom­mu­na­la för­sko­lor.

– Det är bra att för­sko­lan änt­li­gen öpp­nar, många för­äld­rar vill ha för­sko­le­plats i Eds Al­lé. För att mö­ta fram­ti­da be­hov i Väs­by be­hö­ver Al­li­an­sen och Väs­bys Bäs­ta öka tak­ten för fler för­sko­le­plat­ser i cen­tra­la Väs­by. Fo­kus bör lig­ga på nya kom­mu­na­la för­sko­lor, så att Väs­by­bor­na kan väl­ja mel­lan pri­va­ta el­ler kom­mu­na­la al­ter­na­tiv, sä­ger han.

An­ders Rosén, grupple­da­re för Väns­ter­par­ti­et i Upp­lands Väs­by, är in­ne på sam­ma spår.

– För­sko­lor och sko­lor i Upp­lands Väs­by är ex­tremt pri­va­ti­se­ra­de. Vi be­hö­ver in­te fler pri­va­ta ak­tö­rer.

Per-Erik Kan­ström vill dä­re­mot se bort­om hu­vud­man­na­ska­pet.

– Det har fun­nits dis­kus­sio­ner om för­sko­lan ska dri­vas i kom­mu­nal el­ler en­skild re­gi, men för mig är hu­vud­man­na­ska­pet in­te den vik­ti­gas­te frå­gan. Po­li­ti­ken ska fo­ku­se­ra på att vå­ra yngs­ta Väs­by­bor ska få en så bra mil­jö och så hög pe­da­go­gisk kva­li­tet som möj­ligt, oav­sett hu­vud­man.

 ?? FO­TO: UPP­LANDS VÄS­BY KOM­MUN ?? Ca­ri­na Tell, vd Må­b­ra för­sko­lor, Sol­veig Karls­son, tf verk­sam­hets­an­sva­rig och Eli­sa­beth Kvan­man, sty­rel­se­le­da­mot, var med på in­vig­ning­en. Bar­nen Del­sa, Hilye, Nat­halia och Liy­an hjälp­te till.
FO­TO: UPP­LANDS VÄS­BY KOM­MUN Ca­ri­na Tell, vd Må­b­ra för­sko­lor, Sol­veig Karls­son, tf verk­sam­hets­an­sva­rig och Eli­sa­beth Kvan­man, sty­rel­se­le­da­mot, var med på in­vig­ning­en. Bar­nen Del­sa, Hilye, Nat­halia och Liy­an hjälp­te till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden