Mitt i Upplands Väsby

Hur får vi mer blan­da­de sko­lor?

- KÄL­LA: SOU 2020:28 ”EN MER LIKVÄRDIG SKO­LA?” Education · Stockholm

#EttSthlm är en spe­ci­al­si­da in­om Mitt i som sö­ker svar på hur vi får ett mer sam­man­hål­let Stock­holm.

I en se­rie ar­tik­lar stäl­ler vi frå­gan: vad be­hövs för att för­äld­rar och ele­ver med oli­ka bak­grund ak­tivt ska väl­ja att gå till­sam­mans?

De fles­ta tyc­ker att mång­fald är bra, än­då ökar skol­segre­ga­tio­nen.

Ele­ver som går i sko­lor i ut­sat­ta om­rå­den är ge­ne­rellt sett de som är mest nöj­da med trygg­he­ten i sko­lan, vi­sar un­der­sök­ning­ar.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden