Mitt i Upplands Väsby

Stu­die sva­rar på var­för in­te fler kö­per be­gag­na­de klä­der

- OFRÄSCHT? Han­nes Holmström Consumer Goods

Var­för kö­per in­te svens­ka kon­su­men­ter mer be­gag­na­de klä­der? Den frå­gan sök­te Na­tur­vårds­ver­ket ett svar på när de be­ställ­de en stu­die av Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

Även om ma­jo­ri­te­ten av svens­ka kon­su­men­ter anger att de vill kö­pa klä­der på ett mer håll­bart sätt så är det in­te mil­jö­a­spek­ter som är av­gö­ran­de när de hand­lar si­na klä­der. Till­gäng­lig­het, pris och pass­form är istäl­let fak­to­rer vad som av­gör, skri­ver Na­tur­vårds­ver­ket i ett press­med­de­lan­de.

En fak­tor som kan bi­dra till att kon­su­men­ter av­står från att kö­pa be­gag­na­de klä­der är att de upp­levs som ofrä­scha, en käns­la som Na­tur­vårds­ver­ket skri­ver kan här­stam­ma från tan­ken att plag­get haft en ti­di­ga­re äga­re.

– Många upp­le­ver att det är lyx­igt att so­va i ho­tel­la­kan, sam­ti­digt tän­ker vi att det är ofräscht att hand­la klä­der se­cond hand. Att för­länga livs­läng­den på re­dan

Det är lyx­igt att so­va i ho­tel­la­kan, sam­ti­digt tän­ker vi att det är ofräscht att hand­la klä­der se­cond hand.

pro­du­ce­ra­de klä­der är en av de vik­ti­gas­te aspek­ter­na i ett fram­ti­da håll­bart mo­de­sy­stem – vå­ga ut­ma­na di­na för­ut­fat­ta­de me­ning­ar och pro­va nå­got nytt, sä­ger Malin

Vi­o­la Wenn­berg, tex­til­ex­pert på Na­tur­vårds­ver­ket.

En slut­sats i stu­di­en är att fler skul­le väl­ja att hand­la se­cond hand om det var mer lät­till­gäng­ligt, och upp­lev­des som ett mind­re kost­samt al­ter­na­tiv.

Lit­te­ra­tur­stu­di­en är ut­förd av Mag­da­le­na Pe­ters­son McIn­ty­re, do­cent i kon­su­ment­ve­ten­skap vid Gö­te­borgs Uni­ver­si­tet som un­der­lag till re­ge­rings­upp­dra­getIn­for­ma­tion om håll­bar kon­sum­tion av tex­tili­er2018- 2020

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? Att be­gag­na­de klä­der upp­levs som ofrä­scha kan få kon­su­men­ter att av­stå köp, men har plag­get dä­re­mot bu­rits av en kän­dis kan ef­fek­ten va­ra mot­satt, en­ligt en stu­die från Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.
FO­TO: MOSTPHOTOS Att be­gag­na­de klä­der upp­levs som ofrä­scha kan få kon­su­men­ter att av­stå köp, men har plag­get dä­re­mot bu­rits av en kän­dis kan ef­fek­ten va­ra mot­satt, en­ligt en stu­die från Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden