Mitt i Upplands Väsby

Re­jält upp­åt för bo­stads­rät­ter

Trots pan­de­mi sat­tes re­kord: ”Är in­te läng­re ba­ra lä­ge, lä­ge, lä­ge som gäl­ler”

- Mi­chael Toll mi­chael.toll@mit­ti.se Stockholm

När bo­stads­å­ret 2020 sam­man­fat­tas står det klart att pri­ser­na på bo­stads­rät­ter har ökat or­dent­ligt på de fles­ta plat­ser i lä­net. Och det är in­te ba­ra lä­get som av­gör.

2020 var på grund av pan­de­min ett minst sagt an­norlun­da år på bo­stads­mark­na­den. Un­der året blev det bå­de re­kord­sto­ra pris­fall – följt av nya pris­re­kord. In­tres­set för fri­tids­hus sköt i höj­den, och an­ta­let sål­da bo­stads­rät­ter sköt i höj­den.

En vä­sent­lig skill­nad i Stock­holm var att det är nya fak­to­rer som har spe­lat in på slut­pri­set.

– I Stock­holm är det in­te läng­re ba­ra lä­ge, lä­ge, lä­ge som gäl­ler, sä­ger Fred­rik Kull­man, vd Bjurfors Stock­holm i ett press­med­de­lan­de.

Vill ha mer yta

Bostads­y­ta, extra­rum och bal­kong el­ler ute­plats har bli­vit nya fak­to­rer som på­ver­kat slut­pri­set på bo­stä­der i hög­re grad än ti­di­ga­re.

– Det är så­dant som bo­stads­kö­pa­re är be­red­da att be­ta­la ex­tra för, och ibland till och med vär­de­rar hög­re. Det­ta har bi­dra­git till bre­da kraf­ti­ga upp­gång­ar, sä­ger Fred­rik Kull­man.

2020 var ock­så året då säl­jar­na, åter­i­gen, åter­fick över­ta­get på bo­stads­rätts­mark­na­den. Lå­ga rän­tor, stark börs och för­änd­ra­de pre­fe­ren­ser har dri­vit på pri­ser­na.

– Att upp­skovs­rän­tan ta­gits bort kan ock­så gyn­na pri­ser­na ef­tersom det san­no­likt le­der till att fler läg­ger in vins­ten i den nya bo­sta­den, sä­ger Fred­rik Kull­man.

Att upp­skovs­rän­tan ta­gits bort kan ock­så gyn­na pri­ser­na ef­tersom det san­no­likt le­der till att fler läg­ger in vins­ten i den nya bo­sta­den.

 ?? KÄL­LA: BJURFORS ?? ÖKAR I HE­LA LÄ­NET.
Ba­ra någ­ra få om­rå­den sål­des bo­stads­rät­ter till läg­re me­del­pris än ti­di­ga­re. Siff­ror­na står för 2020 års pri­ser och för­änd­ring­en gente­mot fö­re­gå­en­de år.
KÄL­LA: BJURFORS ÖKAR I HE­LA LÄ­NET. Ba­ra någ­ra få om­rå­den sål­des bo­stads­rät­ter till läg­re me­del­pris än ti­di­ga­re. Siff­ror­na står för 2020 års pri­ser och för­änd­ring­en gente­mot fö­re­gå­en­de år.
 ?? BO­STADS­Å­RET. FO­TO: MITT I ?? ”2020 året då säl­jar­na åter­fick över­ta­get, med ef­ter­tryck”, me­nar Fred­rik Kull­man, vd Bjurfors Stock­holm.
BO­STADS­Å­RET. FO­TO: MITT I ”2020 året då säl­jar­na åter­fick över­ta­get, med ef­ter­tryck”, me­nar Fred­rik Kull­man, vd Bjurfors Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden