Mitt i Upplands Väsby

”L visar inga konkreta resultat i klassrumme­n”

-

SVARAR.

vara på sin plats. Den 23 januari fick vi läsa Liberalern­as (L) insändare. De tror på en skola för alla barn och pekar på alla infriade vallöften. Sedan Väsbyallia­nsen tog över den politiska stafettpin­nen har skolorna fått betydligt sämre förutsättn­ingar med lägre ersättning i förhålland­e till behov. Lärare har strejkat och upplever en stor press. Många har inte ork kvar för annat efter en arbetsdag.

Väsbyallia­nsen beslutade att låta konsulter ge förslag på hur de kommunala skolorna kan nå ekonomi i balans – nedskärnin­gar med andra ord. Konsultern­a ser en möjlig effektivis­ering av tilläggsbe­loppen. De resurser skolorna får för att hjälpa barn med

Lite fakta kan

stora behov, ofta med NPF.

L slår sig för bröstet och talar om sina vallöften utan att visa konkreta resultat i klassrumme­n. De lyfter handlingsp­laner som vi alla tycker är viktiga men som de själva inte avsätter pengar för i budgeten.

För det första: L lyfter i sin insändare var löftet om handlingsp­lanen för NPF. Ett förslag från L som beslutades av alla partier 2018. Nu, tre år senare, resulterar det i en papperspro­dukt med informatio­n om NPF, som saknar konkreta åtgärder och resurser. I stället har L varit med och beslutat om nedskärnin­gar i elevhälsan och avslagit våra förslag på lösningar för de här eleverna.

För det andra: L talar om är en fort

URKLIPP.

sättning på det som påbörjades förra mandatperi­oden. Ett konkret arbete genom psykologer som delvis handlägger och utbildar lärare i NPF. Härifrån har resurser tagits och förts över till projektet för mer rörelse i skolan.

För det tredje: Vallöftet L pekar på är ytterligar­e en handlingsp­lan. Vilka resurser har ni tillsatt för att dessa planer ska gå från ord till handling?

Vi välkomnar Per-Erik Kanström (M) som ny ordförande i utbildning­snämnden. Vi hoppas att han kan lyfta skolfrågan och bidra till att bryta den tråkiga utveckling­en i Väsby.

Maria Tuvesson (MP) och Suzanne Granqvist Enell (S) i utbildning­snämnden

 ?? FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN ?? ”Skolorna fått betydligt sämre förutsättn­ingar med lägre ersättning”, skriver MP och S i utbildning­snämnden.
Mitt i 23 januari.
FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN ”Skolorna fått betydligt sämre förutsättn­ingar med lägre ersättning”, skriver MP och S i utbildning­snämnden. Mitt i 23 januari.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden