Mitt i Upplands Väsby

”L vi­sar inga kon­kre­ta re­sul­tat i klass­rum­men”

-

SVA­RAR.

va­ra på sin plats. Den 23 ja­nu­a­ri fick vi lä­sa Li­be­ra­ler­nas (L) in­sän­da­re. De tror på en sko­la för al­la barn och pe­kar på al­la in­fri­a­de vallöf­ten. Se­dan Väs­by­al­li­an­sen tog över den po­li­tis­ka sta­fett­pin­nen har sko­lor­na fått be­tyd­ligt säm­re för­ut­sätt­ning­ar med läg­re er­sätt­ning i för­hål­lan­de till be­hov. Lä­ra­re har strej­kat och upp­le­ver en stor press. Många har in­te ork kvar för an­nat ef­ter en ar­bets­dag.

Väs­by­al­li­an­sen be­slu­ta­de att lå­ta kon­sul­ter ge för­slag på hur de kom­mu­na­la sko­lor­na kan nå eko­no­mi i ba­lans – ned­skär­ning­ar med and­ra ord. Kon­sul­ter­na ser en möj­lig ef­fek­ti­vi­se­ring av tilläggs­be­lop­pen. De re­sur­ser sko­lor­na får för att hjäl­pa barn med

Li­te fak­ta kan

sto­ra be­hov, of­ta med NPF.

L slår sig för brös­tet och ta­lar om si­na vallöf­ten ut­an att vi­sa kon­kre­ta re­sul­tat i klass­rum­men. De lyf­ter hand­lings­pla­ner som vi al­la tyc­ker är vik­ti­ga men som de själ­va in­te av­sät­ter peng­ar för i bud­ge­ten.

För det förs­ta: L lyf­ter i sin in­sän­da­re var löf­tet om hand­lings­pla­nen för NPF. Ett för­slag från L som be­slu­ta­des av al­la par­ti­er 2018. Nu, tre år se­na­re, re­sul­te­rar det i en pap­pers­pro­dukt med in­for­ma­tion om NPF, som sak­nar kon­kre­ta åt­gär­der och re­sur­ser. I stäl­let har L va­rit med och be­slu­tat om ned­skär­ning­ar i elev­häl­san och av­sla­git vå­ra för­slag på lös­ning­ar för de här ele­ver­na.

För det and­ra: L ta­lar om är en fort

URKLIPP.

sätt­ning på det som på­bör­ja­des för­ra man­dat­pe­ri­o­den. Ett kon­kret ar­be­te ge­nom psy­ko­lo­ger som del­vis hand­läg­ger och ut­bil­dar lä­ra­re i NPF. Här­i­från har re­sur­ser ta­gits och förts över till pro­jek­tet för mer rö­rel­se i sko­lan.

För det tred­je: Vallöf­tet L pe­kar på är yt­ter­li­ga­re en hand­lings­plan. Vil­ka re­sur­ser har ni till­satt för att des­sa pla­ner ska gå från ord till hand­ling?

Vi väl­kom­nar Per-Erik Kan­ström (M) som ny ord­fö­ran­de i ut­bild­nings­nämn­den. Vi hop­pas att han kan lyf­ta skol­frå­gan och bi­dra till att bry­ta den trå­ki­ga ut­veck­ling­en i Väs­by.

Ma­ria Tuvesson (MP) och Su­zan­ne Granqvist Enell (S) i ut­bild­nings­nämn­den

 ?? FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN ?? ”Sko­lor­na fått be­tyd­ligt säm­re för­ut­sätt­ning­ar med läg­re er­sätt­ning”, skri­ver MP och S i ut­bild­nings­nämn­den.
Mitt i 23 ja­nu­a­ri.
FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN ”Sko­lor­na fått be­tyd­ligt säm­re för­ut­sätt­ning­ar med läg­re er­sätt­ning”, skri­ver MP och S i ut­bild­nings­nämn­den. Mitt i 23 ja­nu­a­ri.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden