Mitt i Upplands Väsby

Vål­det kry­per när­ma­re – lös pro­ble­men nu

- El­le Stockholm

av Mitt i fanns en in­ter­vju an­gå­en­de spräng­ning­ar i Stock­holm.

”Ris­ken att oskyl­di­ga ska drab­bas är stor, det är ba­ra tur att in­te fler ska­dats”, sva­ra­de en kri­mi­no­log sam­ti­digt som döds­fal­let i Vår­by, när en man ploc­ka­de upp en hand­gra­nat från ga­tan, hand­la­de om ”otur” och att ge­me­ne man ”främst ris­ke­ra­de ma­te­ri­el­la ska­dor”. Var­för dubb­la bud­skap?

Trau­mat för män­ni­skor som vak­nar mitt i nat­ten av att en­trén sprängs och

I num­mer 2

föns­terru­tor kros­sas mås­te va­ra enormt starkt. Var­för skul­le psy­kis­ka men va­ra så myc­ket lät­ta­re än fy­sis­ka? San­no­likt mår des­sa män­ni­skor då­ligt en lång tid ef­ter och tap­par sin trygg­het helt.

Även män­ni­skor som bor om­kring

MITT I.

el­ler i an­slut­ning till des­sa om­rå­den på­ver­kas gi­vet­vis ock­så, när vål­det och kri­mi­na­li­te­ten kry­per när­ma­re. Vi ut­sätts för ett allt otryg­ga­re sam­häl­le, lös pro­ble­men istäl­let för att för­mins­ka be­ty­del­sen av dem.

 ??  ?? Från 16 ja­nu­a­ri.
Från 16 ja­nu­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden