Mitt i Upplands Väsby

Fy­ra åta­las för grovt rån mot bil­fir­ma.

GROVT RÅN. Stal nio ex­klu­si­va sport­bi­lar

- Char­lot­te Ar­weds­son 0707-87 20 78 char­lot­te.ar­weds­son@mit­ti.se ÅTAL. Crime · Cars · Stockholm · Upplands Vasby

UPP­LANDS VÄS­BY Rå­nar­na för­svann med bi­lar vär­da sex mil­jo­ner. Nu åta­las fy­ra män för grovt rån ef­ter den fräc­ka lyx­bils­kup­pen mot en bil­fir­ma i Upp­lands Väs­by.

Den 2 sep­tem­ber för­ra året fick po­li­sen ett larm om att fle­ra per­so­ner med va­pen ha­de ta­git sig in på en bil­fir­ma vid Glädjen i Upp­lands Väs­by och tving­at till sig nio bi­lar. Det rör­de sig om ny­a­re sport­bi­lar.

Män­nen, som var maske­ra­de och be­väp­na­de med skjut­va­pen el­ler skjut­va­pen­lik­nan­de fö­re­mål, ho­ta­de per­so­na­len och tving­a­de de matt gå in i ett per­so­nalut­rym­me där de se­dan vak­ta­des un­der rå­net. En av de åta­la­de ho­ta­de en i per­so­na­len och tving­a­de till sig till­trä­de till ett skåp där nyck­lar till samt­li­ga fö­re­ta­gets for­don för­va­ra­des.

En­ligt åta­let är ” brot­tet grovt ef­tersom gär­nings­per­so­ner­na ge­nom sit­ta­ge­ran­de har vi­sat syn­ner­lig rå­het”.

En av bi­lar­na hit­ta­des re­dan på kväl­len se­dan den kört in i ett räc­ke vid Kungs­äng­en. Även de öv­ri­ga bi­lar­na åter­fanns in­om kort och togs i be­slag av po­li­sen.

– En av de åta­la­de med­ger att han kört bi­len som kroc­ka­de, den and­re med­ger att han åk­te med i bi­len. Bå­da ne­kar dock till att de ska ha be­gått rå­net i Väs­by, sä­ger chefs­å­kla­ga­re Pe­ter Clae­son vid Nor­rorts åkla­gar­kam­ma­re.

Greps un­der rån­kväl­len

Tre av män­nen greps un­der rån­kväl­len, och en fjär­de ett par vec­kor se­na­re. De fy­ra miss­tänk­ta män­nen, som är mel­lan 20 och 30 år, ska en­ligt åta­let vid fle­ra till­fäl­len fö­re rå­net ha va­rit på plats vid bil­fir­man för att re­kog­no­sce­ra.

En bil i ga­ra­get

Pe­ter Clae­son be­rät­tar att sex bi­lar hit­ta­des på oli­ka upp­ställ­nings­plat­ser runt Stockholm, samt en bil i en av de åta­la­des ga­rage.

– Vi miss­tän­ker att de här for­do­nen skul­le ut­om­lands, tro­li­gen ös­terut. Den Mer­ce­des som åter­fanns i ga­ra­get ha­de för­setts med let­tis­ka re­gi­stre­rings­skyl­tar, sä­ger Pe­ter Clae­son.

Utö­ver de fy­ra åta­la­de miss­tänks yt­ter­li­ga­re per­so­ner för in­bland­ning i rå­net.

De fy­ra åta­la­de har sut­tit häk­ta­de se­dan i sep­tem­ber. Förs­ta de­len av rät­te­gång­en in­leds den 11 feb­ru­a­ri vid At­tun­da tings­rätt.

Al­la fy­ra åta­la­de, tre av dem hem­ma­hö­ran­de i söd­ra Stockholm, ne­kar till brott. Om de döms för grovt rån vän­tar fäng­el­se i minst fem år.

Vi miss­tän­ker att de här for­do­nen skul­le ut­om­lands.

 ?? FOTO: ÅSA SOMMARSTRÖ­M ?? Fy­ra män åta­las för grovt rån ef­ter en sport­bils­kupp i Upp­lands Väs­by i hös­tas.
FOTO: ÅSA SOMMARSTRÖ­M Fy­ra män åta­las för grovt rån ef­ter en sport­bils­kupp i Upp­lands Väs­by i hös­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden