Mitt i Upplands Väsby

Stor­sats­ning för Väs­by AIK

VINSTPLANE­R. Det har va­rit ett tufft år för al­la lagspor­ter. Men nu sat­sar Väs­by AIK mot nya höj­der med hjälp av elit­spe­la­re som le­da­re.

- Char­lot­te Ar­weds­son LEDARSATSN­ING. Sports · AIK · Louis Michel

UPP­LANDS VÄS­BY

Väs­by har va­rit ett starkt in­ne­ban­dy­fäs­te ge­nom åren och har fost­rat mäng­der med spe­la­re till högs­ta ni­vån. Spe­la­re som Hen­rik Lo­ren­dal, Michel Ka­me­rer, Tom­mie Hol­tin­ko­ski, Ola Thim­rén och Hå­kan Frö­berg har al­la re­pre­sen­te­rat lag i den högs­ta li­gan.

Nu är fle­ra av de fö­re det­ta elit­spe­lar­na, till­sam­mans med and­ra trä­na­re, be­red­da att gö­ra allt för att klub­ben ska lå­ta ta­la om sig igen. Men hös­ten har till följd av pan­de­min va­rit tung.

Lo­kal kopp­ling

Ste­fan Wall­berg trä­nar P05, dri­ver knat­tis och sit­ter med i sty­rel­sen.

– Se­ri­e­spe­let stäng­des ner i ok­to­ber, -04:or­na och äld­re fick in­te trä­na in­om­hus, sä­ger han.

Klub­ben, som star­ta­des om som Grims­ta AIK 2004, byt­te 2019 namn till Väs­by AIK för att ny­sat­sa, få en mer lo­kal kopp­ling och in­te blan­das ihop med väs­te­rort.

I sam­ma ve­va kom yt­ter­li­ga­re flick- och dam­lag in och nu sam­las la­gen un­der Väs­by AIK. På dam­si­dan har de ett slag­kraf­tigt lag, som lik­som her­rar­na har mål­sätt­ning­en att kli­va upp till di­vi­sion 1. Flick­si­dan har en stor trupp i F07/08, men där­e­mot sak­nas spe­la­re föd­da 04-06.

Åk­te ur

Den ti­di­ga­re lands­lags­spe­la­ren, Hen­rik Lo­ren­dal, är glad att va­ra till­ba­ka bå­de som ju­ni­or­trä­na­re och Alags­spe­la­re.

– Ener­gin finns, vi brin­ner för det här.

Med le­darsats­ning­en, som in­klu­de­rar Ola Thim­rén, Alagsträ­na­re och P12, och Tom­mie Hol­tin­ko­ski, as­si­ste­ran­de trä­na­re i herr­la­get och herr­ju­ni­or­trä­na­re, vill man att A-la­get tar sig till­ba­ka till top­pen.

– Vi åk­te ur di­vi­sion ett 2018. Nu vill vi dit igen, sä­ger Tom­mie Hol­tin­ko­ski.

På ung­doms­si­dan har man för­stärkt med Michel Ka­me­rer som ska hjäl­pa ung­do­mar, men även le­da­re, att ut­veck­la si­na för­må­gor.

En stor frå­ga för in­ne­ban­dyn är att få en egen hall. Nu får Väs­by AIK, med 430 ak­ti­va spe­la­re, hål­la till i Smeds­gärds­hal­len, Väs­by­sko­lan, Run­by­sko­lan och i Vi­lun­da­hal­len – för när­va­ran­de vat­ten­ska­dad.

– Hal­lar­na ser li­ka­da­na ut som 1996, sä­ger Ola Thim­rén

Dröm­men är en multi­hall i Vi­lun­da.

– Vi ser hur Ro­sers­berg och Ro­te­bro har fått nya hal­lar. Det är pin­samt att ta hit and­ra lag, sä­ger Tom­mie Hol­tin­ko­ski.

Hen­rik Lo­ren­dal hål­ler med.

– Det finns en stark för­ank­ring hos le­da­re och spe­la­re att lyf­ta upp Väs­by igen, men vi be­hö­ver rätt för­ut­sätt­ning­ar i kom­mu­nen.

Hal­lar­na ser li­ka­da­na ut som 1996, det har in­te hänt myc­ket.

 ??  ??
 ??  ?? SKOTT. Ax­el Lind­ström sät­ter press på mål­vak­ten Mar­tin Wall­berg.
SKOTT. Ax­el Lind­ström sät­ter press på mål­vak­ten Mar­tin Wall­berg.
 ?? FOTO: STE­FAN KÄLLSTIGEN ?? Ste­fan Wall­berg, Hen­rik Lo­ren­dal, Hå­kan Frö­berg, Ola Thim­rén och Tom­mie Hol­tin­ko­ski är tag­ga­de in­för stor­sats­ning­en i Väs­by AIK.
FOTO: STE­FAN KÄLLSTIGEN Ste­fan Wall­berg, Hen­rik Lo­ren­dal, Hå­kan Frö­berg, Ola Thim­rén och Tom­mie Hol­tin­ko­ski är tag­ga­de in­för stor­sats­ning­en i Väs­by AIK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden