Mitt i Upplands Väsby

Po­li­ti­ker – göm er in­te bakom mejlsvar

- HELGENS KÄNSLA

På att hän­vi­sas till till­rät­ta­lag­da mejlsvar av per­so­ner som av­lö­nas i de­mo­kra­tins tjänst.

Fö­re­ta­get, som in­te vill sva­ra på Mitt i:s frå­gor via te­le­fon... Lo­kal­po­li­ti­kern, som sva­rar på Mitt i:s frå­gor via mejl... Det här är ex­em­pel på me­ning­ar som jag och mi­na kol­le­gor ty­värr tving­as skri­va allt of­ta­re.

Det är po­li­ti­ker, fö­re­trä­da­re för kom­mu­na­la bo­lag och and­ra per­so­ner med nå­gon form av makt som när vi på tid­ning­en har kri­tis­ka frå­gor, in­te vill sva­ra via te­le­fon, ut­an via mejl. Var­för det är ett pro­blem?

Jo, för att det in­te ger sam­ma möj­lig­het till de otro­ligt vik­ti­ga följd­frå­gor­na. För att svar of­ta blir mer ra­ka och för­stå­e­li­ga i te­le­fon och in­te by­rå­kra­tiskt till­rät­ta­lag­da på by­rå­kra­ti­s­vens­ka i mejl­form.

Of­ta hän­vi­sas det till tids­brist. Som att det skul­le gå snab­ba­re att sva­ra via mejl, som an­tag­li­gen ska stö­tas och blö­tas fle­ra per­so­ner emel­lan för att på ett så ef­fek­tivt vis som möj­ligt kun­na ge tor­ra ic­ke-svar på vå­ra frå­gor.

När det är po­li­ti­kern/det kom­mu­na­la bo­la­get som kon­tak­tar oss på tid­ning­en, är det en an­nan fem­ma. Då finns det oce­a­ner av tid. När det till ex­em­pel ska in­vi­gas en sim­hall el­ler gö­ras en ny trygg­hets­sats­ning, då ring­er pressek­re­te­ra­re och vill se re­por­ter och fo­to­graf på plats – och helst ska varen­da kot­te som en­ga­ge­rat sig i pro­jek­tet få ett prat­mi­nus i ar­ti­keln. Jour­na­li­stik är ing­et be­ställ­nings­jobb. Det är in­te hel­ler en ka­nal man kan an­vän­da sig av när det pas­sar en själv, men dra ett mejlsvar till när det ver­kar kun­na bli li­te job­bigt.

Så, kä­ra makt­ha­va­re: Vi jour­na­lis­ter är in­te här för att gul­la med er när ni klip­per band på in­vig­ning­ar. Ut­an för att be­va­ka frå­gor som är vik­ti­ga för vå­ra lä­sa­re. Så näs­ta gång vi ring­er med po­ten­ti­ellt obe­kvä­ma frå­gor, se till att lyf­ta lu­ren. Det lig­ger fak­tiskt i al­las in­tres­se.

LESS.

Jour­na­li­stik är ing­et be­ställ­nings­jobb.

 ?? LOUISE BORNHALL ?? Re­dak­tör
Pra­ta med mig! louise.bornhall @mit­ti.se
LOUISE BORNHALL Re­dak­tör Pra­ta med mig! louise.bornhall @mit­ti.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden