Mitt i Upplands Väsby

Char­lot­ta äter 100 sem­lor om året

Stör­re semmel­sug än Tu­re Sven­ton: ”Den ska va­ra ba­kad med kär­lek”

- Jens Kass­nert jens.kass­nert@mit­ti.se Täby Municipality

NORRORT Den lil­la ve­te­bul­len med man­del­mas­sa och gräd­de får det att vatt­nas i mun­nen på många. Kanske all­ra mest på Char­lot­ta Sahl­ström – hon äter över 100 sem­lor om året.

– Jag är verk­li­gen en äk­ta semme­lä­ta­re av rang, jag äter minst en sem­la om da­gen och vis­sa da­gar blir det två. Sem­lor är som kär­lek för mig, sä­ger Char­lot­ta Sahl­ström från Tä­by.

Char­lot­ta tyc­ker att den bäs­ta ti­den på året är när sem­lor finns att kö­pa och un­der den pe­ri­o­den äter hon en bra bit över 100 styc­ken. Och med sin er­fa­ren­het stäl­ler hon krav på sin sem­la.

– Det ska va­ra en rik­tig sem­la och in­te så­da­na två­pack i plast­tråg. Se­dan ska den va­ra ba­kad med kär­lek pre­cis som ett hant­verk.

Tu­re Sven­ton-kon­kur­rent

Un­der drygt 10 år har Char­lot­ta mer el­ler mind­re har haft ett stör­re semmel­sug än själ­vas­te pri­vat­de­tek­ti­ven Tu­re Sven­ton. Men vad är det då som gör sem­lan så spe­ci­ell?

– En sem­la har allt och är full­än­dad med god­sa­ker. Den har pro­te­in och ener­gi och den ger mig bräns­le. Se­dan tyc­ker jag dess­utom att den är este­tiskt vac­ker och jag äter li­ka myc­ket med ögo­nen som med ma­gen.

Ge­nom åren har nya va­ri­an­ter på sem­lor dykt upp. Det har va­rit allt från semmelw­rap och nacho­sem­la till prin­ses­sem­la och semmel­piz­za.

– Jag har tes­tat al­la de oli­ka trendsem­lor­na men det har in­te va­rit min grej och jag har all­tid åter­gått till de tra­di­tio­nel­la, ori­gi­na­let är bäst, sä­ger hon.

Att äta så många sem­lor är ju långt ifrån ett bra kostråd

Jag äter minst en sem­la om da­gen och vis­sa da­gar blir det två.

för al­la. Men Char­lot­ta tror in­te att det skul­le va­ra nå­gon häl­so­fa­ra för hen­ne. Hon cyklar och spring­er dess­utom väl­digt of­ta och kan brän­na de ex­tra ka­lo­ri­er­na.

Byg­ger upp ett sug

Där­e­mot tyc­ker Char­lot­ta att det är bra att sem­lor­na in­te finns året om.

– När de in­te säljs läng­re är det ba­ra att vän­ta till näs­ta år och då har man hun­nit byg­ga upp ett enormt sug igen.

 ?? FOTO: STE­FAN KÄLLSTIGEN ?? HÖGSÄSONG. Char­lot­ta Sahl­ström från Tä­by äls­kar sem­lor. Vis­sa da­gar äter hon två styc­ken.
FOTO: STE­FAN KÄLLSTIGEN HÖGSÄSONG. Char­lot­ta Sahl­ström från Tä­by äls­kar sem­lor. Vis­sa da­gar äter hon två styc­ken.
 ?? FAVORIT. FOTO: STE­FAN KÄLLSTIGEN ?? Char­lot­ta Sahl­ström kö­per gär­na si­na sem­lor på Bal­ders kon­di­to­ri i Tä­by Cent­rum.
FAVORIT. FOTO: STE­FAN KÄLLSTIGEN Char­lot­ta Sahl­ström kö­per gär­na si­na sem­lor på Bal­ders kon­di­to­ri i Tä­by Cent­rum.
 ?? KLASSISK. FOTO: STE­FAN KÄLLSTIGEN ?? Så här ser Char­lot­tas fa­vo­rit­sem­la ut. Inga wraps, smoot­hi­es el­ler and­ra tren­dig­he­ter.
KLASSISK. FOTO: STE­FAN KÄLLSTIGEN Så här ser Char­lot­tas fa­vo­rit­sem­la ut. Inga wraps, smoot­hi­es el­ler and­ra tren­dig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden