Mitt i Upplands Väsby

Din gar­de­rob­s­kost­nad: 800 000 kro­nor

- DYRT. Lo­ve Lind te­ma@mit­ti.se Commercial Real Estate · Real Estate · Business

För­va­ring tar allt stör­re ut­rym­me i vå­ra hem. Idag går i ge­nom­snitt 10 pro­cent av boy­tan åt till det­ta. Med tan­ke på Stock­holms höga kvadrat­me­ter­pri­ser kan det mot­sva­ra ett vär­de på uppe­mot 800 000 kro­nor för en snitt­bo­stad i cen­tra­la Stockholm, en­ligt en rap­port från El­fa.

Stock­hol­ma­re som bor i lä­gen­het an­vän­der i ge­nom­snitt cir­ka 8 kvadrat­me­ter av bo­en­dey­tan till för­va­ring, vil­ket mot­sva­rar ett bo­stads­vär­de på runt 785 000 kro­nor, en­ligt siff­ror från Svensk Mäklar­sta­tistik 2020.

Hur stor del av bo­sta­den som är för­va­ring va­ri­e­rar med oli­ka fak­to­rer, som geo­gra­fiskt lä­ge, ål­der och om det finns barn i ett hus­håll.

Barn­fa­mil­jer, med yng­re och äld­re barn, har mest för­va­rings­y­tor, 9-10 kvadrat­me­ter. Unga vux­na ut­an barn har nå­got mind­re, 7-8 kvadrat­me­ter, en­ligt rap­por­ten.

– För­va­ring hand­lar in­te ba­ra om in­red­ning och att

Be­ho­vet av att för­va­ra smart ökar i jak­ten på att ut­nytt­ja var­je kvadrat­me­ter rätt.

hål­la koll på si­na sa­ker ut­an även om peng­ar när dy­ra kvadrat­me­ter går till in­ef­fek­tiv för­va­ring. Så när för­va­rings­be­ho­vet ökar är det vik­tigt att se till att den yta man har till för­fo­gan­de för för­va­ring ut­nytt­jas max­i­malt. På så vis får vi mer plats för an­nat som känns vik­tigt i li­vet, sä­ger Christi­ne Dal­man, för­va­rings­ex­pert på El­fa i ett press­med­de­lan­de.

2 av 5 har be­hövt att ut­ö­ka

I en un­der­sök­ning som fö­re­ta­get lå­tit gö­ra sva­rar 40 pro­cent av de till­frå­ga­de att de har be­hövt ut­ö­ka för­va­rings­ut­rym­met el­ler se till att för­bätt­ra och ef­fek­ti­vi­se­ra sin för­va­rings­lös­ning på be­fint­ligt ut­rym­me.

Det är fram­förallt för­va­rings­be­ho­ven för klä­der, heme­lekt­ro­nik och köks­red­skap som ökat de se­nas­te två åren. Av dem som har ett ökat be­hov av för­va­ring upp­ger runt hälf­ten (48%) att de köpt fler sa­ker än vad de gjort sig av med.

– Be­ho­vet av att för­va­ra smart ökar i jak­ten på att ut­nytt­ja var­je kvadrat­me­ter rätt. I spå­ren av pan­de­min ser vi nytt be­hov. Vi be­hö­ver stör­re yta i bo­sta­den för så­väl hem­ar­be­te som so­ci­a­la ytor då allt mer tid till­bring­as i hem­met, sä­ger Christi­ne Dal­man.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? För­va­ring är nå­got vi of­ta har för li­te av – in­te så kons­tigt med tan­ke på Stock­holms kvadrat­me­ter­pri­ser.
FOTO: MOSTPHOTOS För­va­ring är nå­got vi of­ta har för li­te av – in­te så kons­tigt med tan­ke på Stock­holms kvadrat­me­ter­pri­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden