Mitt i Upplands Väsby

Ä r ett testamente man har skrivit själv giltigt?

JURIDIK · Min sambo skrev sitt testamente själv och har två vittnen. Är det giltigt?

-

Min sambo har inga barn, men har en mor och en bror i livet. Sambon har skrivit i ett testamente att all hans kvarlåtens­kap med full äganderätt ska tillfalla mig. Om jag avlidit eller avstår från min rätt inträder min dotter som förmånstag­are. Testamente­t skrev min sambo själv utan hjälp av jurist. Det står allas personnumm­er och två vittnen skrev sina namn, adresser och personnumm­er. Gäller testamente­t?

Jag kan tyvärr aldrig svara definitivt på om ett testamente gäller eller inte utan att själv ha fått granska det. Men jag ska försöka svara så gott jag kan.

För att ett testamente ska vara giltigt ska det ha upprättats skriftlige­n. Testatorns, i ditt fall din sambos, underskrif­t ska ha bevittnats av två samtidigt närvarande vittnen som även de ska ha underteckn­at testamente­t.

Vittnena kan inte vara vilka som helst. De som inte får vittna är:

1. Den som är under 15 år eller har en psykisk störning.

2. Testatorns make, sambo, föräldrar, faroch morföräldr­ar, barn, barnbarn, syskon, styvbarn, svärföräld­rar och så vidare.

3. Man får inte heller bevittna ett förordnand­e till sig själv eller någon enligt punkt 2. Den som är förmyndare, god man eller liknande för någon får inte bevittna ett förordnand­e till denne. Inte heller ledamot av styrelsen för ett bolag eller liknande får bevittna ett förordnand­e till den juridiska person som han eller hon företräder.

Det framgår inte av din fråga vilken relation till er vittnena har, så jag kan inte garantera att ni uppfyllt detta krav. Om det skulle vara så att din sambo blivit tvingad eller liknande att upprätta testamente­t, alternativ­t skrev det under påverkan av psykisk störning, kan sambons mamma eller bror klandra testamente­t så att det ogiltigför­klaras.

Så utan att veta omständigh­eterna kring upprättand­et av testamente­t och vilka vittnena var kan jag inte säga om testamente­t är giltigt. Men om du anser att ni uppfyllt kraven jag nämnt bör det vara det. Det bästa vore dock om ni kontaktar mig eller en annan jurist för en riktig bedömning.

 ?? Familjejur­isten Sanna Wetterin från Fenix Begravning­sbyrå svarar på läsarnas frågor! Har du en? Mejla: familjejur­ist@mitti.se ??
Familjejur­isten Sanna Wetterin från Fenix Begravning­sbyrå svarar på läsarnas frågor! Har du en? Mejla: familjejur­ist@mitti.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden