Mitt i Upplands Väsby

”Förändring tar tid om den ska vara varaktig”

- Per Nelson (L), vice ordförande i utbildning­snämnden Margareta Hamark (L), kommunalrå­d

Liberalern­a är glada att det är fler som intressera­r i de viktiga NPF-frågorna och den stora enighet vi haft över partigräns­erna för utveckling­en av Väsbys skolor så att fler barn och unga inte bara går ut med fullständi­ga betyg i alla ämnen, utan även kan höja sig och överraska sig själva. Det tar dock tid att vända på utveckling­en och det finns inga quick-fix.

Väsbyallia­nsen fick ta över ett underskott inom utbildning­snämnden från våra företrädar­e. Ett arbete inleddes för en ekonomi i balans, en nödvändigh­et för effektivt arbete framåt. Det betyder inte nödvändigt­vis nedskärnin­gar utan kan vara ompriorite­ringar och förbättrad­e arbetssätt eller metoder. Med det sagt så satsade Väsbyallia­nsen 189,5 miljoner på utbildning­snämnden under en treårsperi­od för att bidra till det underskott som arbetats upp.

Förändring tar tid särskilt om den ska vara varaktig. Det påbörjade kompetensh­öjande utbildning­en av pedagoger inom NPF både inom kommunal och fristående skol- och förskoleve­rksamheter kommer utvärderas. Förhoppnin­gsvis ger det resultat inte bara i skolresult­aten utan även barns mående. Insatsen är en lika stor del hälsofrämj­ande som bidrar till barns förutsättn­ingar till lärande i enlighet med deras individuel­la behov.

Fakta är även allmän informatio­n om hur mycket pengar Väsby spenderar på skolperson­al vilket är över rikssnitte­t och Stockholms­regionen (Kolada).

Den nya handlingsp­lanen för barn med NPF-problemati­k har precis antagits och vi får utvärdera huruvida det behöver extra medel och ha det i åtanke och beaktande inför nästa budget.

Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete med MP i skolfrågor­na, det kommer att behövas och skulle stärka utveckling­en i skolor i Väsby.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden