Mitt i Upplands Väsby

Fler el­kab­lar i Väs­by ska­das vid gräv­ar­be­te

- Char­lot­te Ar­weds­son char­lot­te.ar­weds­son@mit­ti.se Bibi Andersson · Stockholm

UPP­LANDS VÄS­BY

Un­der för­ra året or­sa­ka­des 15 strö­mav­brott i kom­mu­nen av av­gräv­da el­kab­lar. Nu vill ener­gi­bo­la­get se en skärp­ning – och var­nar för att av­gräv­da kab­lar kan va­ra livs­far­ligt.

I takt med att stä­der och sam­häl­len byggs ut med nya bo­stads­om­rå­den, fö­re­tagse­ta­ble­ring­ar och in­fra­struk­tur, ökar an­ta­let ak­tö­rer som grä­ver i ga­tor och mark. Många gång­er finns dock el­led­ning­ar re­dan fram­drag­na i mar­ken, vil­ket stäl­ler krav på grävak­tö­rer­na.

– En ka­bel som ska­das i sam­band med gräv­ar­be­te or­sa­kar ett akut strö­mav­brott hos vå­ra kun­der. Men det all­var­li­gas­te är att en av­gräv­ning av en ström­fö­ran­de el­ka­bel in­ne­bär en stor sä­ker­hets­risk och är för­e­nad med di­rekt livs­fa­ra, bå­de för den som grä­ver och de som är i när­he­ten, sä­ger Mats An­ders­son, lo­kal­näts­chef på Eon ener­gi­dis­tri­bu­tion, i ett press­med­de­lan­de.

Un­der 2020 rap­por­te­ra­des det en­bart i Upp­lands Väs­bys kom­mun in 15 av­gräv­ning­ar, vil­ket är fem fler än året in­nan. I he­la Eons nät i Stockholm/Uppsa­la-re­gi­o­nen sked­de 141 av­gräv­ning­ar un­der 2020.

Oro­san­mäl­ning­ar

Nu krä­ver ener­gi­bo­la­get att al­la ak­tö­rer som grä­ver tar ris­ker­na och kon­se­kven­ser­na på stör­re all­var och sä­ker­stäl­ler var kab­lar­na går – in­nan sko­pan sätts i mar­ken.

– Ma­jo­ri­te­ten av av­gräv­ning­ar­na sker ut­an att ent­re­pre­nö­ren har kol­lat om det finns kab­lar i mar­ken. Det­ta trots att vi till­han­da­hål­ler in­for­ma­tio­nen ge­nom den di­gi­ta­la tjäns­ten Led­nings­kol­len, helt ut­an kost­nad, sä­ger Mats An­ders­son.

Som ett sätt att kom­ma till­rät­ta med pro­ble­met ska Eon nu bör­ja gö­ra oro­san­mäl­ning­ar till Ar­bets­mil­jö­ver­ket var­je gång ett fö­re­tag grä­ver av en ka­bel ut­an att led­nings­vis­ning gjorts.

 ?? FOTO: VATTENFALL SER­VICE ?? EL.
Av­gräv­da kab­lar or­sa­kar var­je år många strö­mav­brott.
FOTO: VATTENFALL SER­VICE EL. Av­gräv­da kab­lar or­sa­kar var­je år många strö­mav­brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden