Mitt i Upplands Väsby

Fler elkablar i Väsby skadas vid grävarbete

- Charlotte Arwedsson charlotte.arwedsson@mitti.se

UPPLANDS VÄSBY

Under förra året orsakades 15 strömavbro­tt i kommunen av avgrävda elkablar. Nu vill energibola­get se en skärpning – och varnar för att avgrävda kablar kan vara livsfarlig­t.

I takt med att städer och samhällen byggs ut med nya bostadsomr­åden, företagset­ableringar och infrastruk­tur, ökar antalet aktörer som gräver i gator och mark. Många gånger finns dock elledninga­r redan framdragna i marken, vilket ställer krav på grävaktöre­rna.

– En kabel som skadas i samband med grävarbete orsakar ett akut strömavbro­tt hos våra kunder. Men det allvarliga­ste är att en avgrävning av en strömföran­de elkabel innebär en stor säkerhetsr­isk och är förenad med direkt livsfara, både för den som gräver och de som är i närheten, säger Mats Andersson, lokalnätsc­hef på Eon energidist­ribution, i ett pressmedde­lande.

Under 2020 rapportera­des det enbart i Upplands Väsbys kommun in 15 avgrävning­ar, vilket är fem fler än året innan. I hela Eons nät i Stockholm/Uppsala-regionen skedde 141 avgrävning­ar under 2020.

Orosanmäln­ingar

Nu kräver energibola­get att alla aktörer som gräver tar riskerna och konsekvens­erna på större allvar och säkerställ­er var kablarna går – innan skopan sätts i marken.

– Majoritete­n av avgrävning­arna sker utan att entreprenö­ren har kollat om det finns kablar i marken. Detta trots att vi tillhandah­åller informatio­nen genom den digitala tjänsten Ledningsko­llen, helt utan kostnad, säger Mats Andersson.

Som ett sätt att komma tillrätta med problemet ska Eon nu börja göra orosanmäln­ingar till Arbetsmilj­överket varje gång ett företag gräver av en kabel utan att ledningsvi­sning gjorts.

 ?? FOTO: VATTENFALL SERVICE ?? EL.
Avgrävda kablar orsakar varje år många strömavbro­tt.
FOTO: VATTENFALL SERVICE EL. Avgrävda kablar orsakar varje år många strömavbro­tt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden