Mitt i Upplands Väsby

Tra­ma­dol stic­ker ut i Upp­lands Väs­by

OMRÅDESPOL­ISEN: ”Ung­do­mar­na vet in­te vad de pe­tar i sig”

- Char­lot­te Ar­weds­son char­lot­te.ar­weds­son@mit­ti.se Upplands Vasby

Många tyc­ker det är job­bigt att jag är så rak.

UPP­LANDS VÄS­BY

Ril­le, om­rå­de­spo­lis i Väs­by, var­nar för det nar­ko­tika­klas­sa­de lä­ke­med­let Tra­ma­dol.

– Det är väl­digt be­ro­en­de­fram­kal­lan­de, sä­ger han.

Även om can­na­bis fort­fa­ran­de är den van­li­gas­te dro­gen i Upp­lands Väs­by är det tra­ma­dol som märks ute på fäl­tet.

– När nå­gon spring­er ifrån oss är det of­ta tra­ma­dol de har slängt ifrån sig och när vi kropps­vi­si­te­rar nå­gon är det allt som of­tast tra­ma­dol vi träf­far på, sä­ger områdespol­isen Ril­le.

Ut­an att ha någ­ra kon­kre­ta siff­ror att lu­ta sig mot an­ser han att Väs­by stic­ker ut vad gäl­ler tra­ma­dol. Här finns en­ligt Ril­le ett li­te mer ut­brett bland­miss­bruk med al­ko­hol och tra­ma­dol, men även and­ra re­cept­be­lag­da lä­ke­me­del.

– Tra­ma­dol fö­re­kom­mer sär­skilt runt sta­tio­nen och vid Dra­gon­vä­gen.

Bre­der ut sig

Han är nu oro­lig för att det nar­ko­ti­k­las­sa­de lä­ke­me­del även bör­jar bre­da ut sig bland

Väs­bys ung­do­mar, främst i ål­dern 13–17 år.

– Det är far­ligt för att det är så be­ro­en­de­fram­kal­lan­de. Ung­do­mar vet in­te vad de egent­li­gen pe­tar i sig, sä­ger Ril­le.

Ef­fek­ter av tra­ma­dol kan va­ra att man bli lik­gil­tig och av­trub­bad, vil­ket kan gå ut över skol­ar­be­tet.

– Jag var ny­li­gen hem­ma hos en 13-åring för att även pra­ta med för­äld­rar­na. Då frå­ga­de jag rakt ut: ” Tar du tra­ma­dol ibland?”. Många tyc­ker att det är job­bigt att jag är så rak.

Han upp­ma­nar för­äld­rar att va­ra vak­sam­ma på si­na barn, att kol­la väs­kor och även va­ra upp­märk­sam­ma på hu­mör­sväng­ning­ar.

– Det är jät­te­vik­tigt att för­äld­rar in­te är na­i­va och tror på allt ung­do­mar­na sä­ger. Kva­li­tets­säk­ra ung­do­mar­na – kol­la var­för de har nya klä­der el­ler var­för de vill ha peng­ar swisha­de, även om det är små­be­lopp.

Tra­ma­dol är lät­till­gäng­ligt och bil­ligt.

– Många kö­per via nä­tet, i nå­gon an­nans namn, el­ler kö­per av nå­gon som har va­rit ut­om­lands och ta­git hem.

Ecsta­sy

En­ligt Måns Reichen­wall­ner, spe­ci­a­list­sjuk­skö­ters­ka på Mi­ni Ma­ria Upp­lands Väs­by, har man även märkt en ök­ning av ecta­sy.

– Vi har fått in fler urin­prov som vi­sar på ecsta­sy och kom­bi­na­tio­nen ecsta­sy och can­na­bis, vil­ket man kan dö av.

Ril­le ser ecta­sy mer som en par­tyd­rog.

– Jag upp­le­ver att det är mer ut­brett i li­te fi­na­re om­rå­den. Men det finns ju även här i Väs­by.

Det hål­ler Måns Reichen­wall­ner in­te helt med om.

– Man ha en dis­kus­sion om ecsta­sy verk­li­gen en­bart en par­tyd­rog för ung­do­mar­na nu för­ti­den. Ecsta­sy an­vänds för till­fäl­let mest av tje­jer i ned­re ton­å­ren, 13–15 år, even­tu­ellt även 16–17-åring­ar. Men det är ba­ra en känsla än så länge.

 ?? FOTO: PRIVAT FOTO: PO­LI­SEN ?? TRA­MA­DOL.
Ett nar­ko­tika­klas­sat lä­ke­me­del som po­li­sen of­ta stö­ter på i sitt ar­be­te.
VAR­NAR. Ril­le är om­rå­de­spo­lis i Upp­lands Väs­by. Nu var­nar han för den, som det ver­kar, öka­de an­vänd­ning­en av det nar­ko­tika­klas­sa­de lä­ke­me­de­let tra­ma­dol bland unga.
FOTO: PRIVAT FOTO: PO­LI­SEN TRA­MA­DOL. Ett nar­ko­tika­klas­sat lä­ke­me­del som po­li­sen of­ta stö­ter på i sitt ar­be­te. VAR­NAR. Ril­le är om­rå­de­spo­lis i Upp­lands Väs­by. Nu var­nar han för den, som det ver­kar, öka­de an­vänd­ning­en av det nar­ko­tika­klas­sa­de lä­ke­me­de­let tra­ma­dol bland unga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden