Mitt i Upplands Väsby

Kne­pet: Säl­jer lä­gen­het med häst

- Mi­chael Toll

Vi satt och spå­na­de om att gö­ra en grej som stic­ker ut li­te.

STOCKHOLM

Ci­tro­ner i en skål är ing­et som väc­ker upp­märk­sam­het. Mäkla­ren Victor Öfver­berg ha­de en be­tyd­ligt mer dras­tisk idé.

Det finns en hel del mäk­larknep som ge­nom­förts i Stockholm de se­nas­te åren för att väc­ka in­tres­se in­för lä­gen­hets­vis­ning­ar. Men frågan är om in­te det här tar pri­set.

Mäkla­ren Victor Öfver­berg från Läns­för­säk­ring­ar Fas­tig­hets­för­med­ling tog med sig en häst när en lä­gen­het i Lil­je­hol­men skul­le fo­to­gra­fe­ras in­för vis­ning.

– Vi satt och spå­na­de om att gö­ra en grej som stic­ker ut li­te – och att folk skul­le tän­ka ”stäm­mer verk­li­gen det här?”. Vi tänk­te först in­te att det skul­le gå att ge­nom­fö­ra, men det gjor­de det, sä­ger han.

Gran­nar märk­te ing­et

När det var dags att fo­to­gra­fe­ra lä­gen­he­ten hyr­de de in en häst som de dis­kret trans­por­te­ra­de upp med his­sen till vå­ning 6 och in i bo­sta­den. Äga­ren till häs­ten var med un­der he­la fo­to­ses­sio­nen och allt ska ha skett un­der myc­ket ord­na­de for­mer. – Det syns in­te i bild, men äga­ren stod bred­vid häs­ten he­la ti­den, sä­ger Victor Öfver­berg.

Det ska in­te fin­nas nå­gon risk för att de luk­tar häst i bo­sta­den un­der själ­va vis­ning­ar­na.

– Nej, vi var väl­digt nog­gran­na med städ­ning­en. Det kom­mer in­te va­ra nå­gon fa­ra för folk med päl­sal­ler­gi­er, det kan jag lo­va, sä­ger han.

 ?? FOTO: SIMPLERPHO­TO ?? STORT IN­TRES­SE. Kan en häst gö­ra att fler po­ten­ti­el­la kö­pa­re tra­var iväg på en lä­gen­hets­vis­ning?
FOTO: SIMPLERPHO­TO STORT IN­TRES­SE. Kan en häst gö­ra att fler po­ten­ti­el­la kö­pa­re tra­var iväg på en lä­gen­hets­vis­ning?
 ??  ?? Mäkla­ren Victor Öfver­berg.
Mäkla­ren Victor Öfver­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden