Mitt i Upplands Väsby

Vem vinner på blandninge­n?

- KÄLLA: THE CENTURY FOUNDATION

● Alla elevgruppe­r – även från resursstar­ka familjer – blir bättre problemlös­are, mer kreativa, mer kritiskt tänkande, de får mer djupgående kunskaper och bättre samarbetsf­örmåga, visar amerikansk forskning kring ”de-segregatio­n” i skolan.

● Eleverna blir även tryggare, mindre fördomsful­la och mer benägna att jobba på integrerad­e arbetsplat­ser. Det är också det mest kostnadsef­fektiva sättet att höja skolresult­aten för de de mindre gynnade eleverna.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden