Mitt i Upplands Väsby : 2021-02-06

NYHETER · VÄSBY : 9 : 9

NYHETER · VÄSBY

Upplands Väsby 9 6 februari–12 februari 2021 Vi utför hantverk och inomhusmål­ning! I ett barns hjärna ska det finnas drömmar – inte sjukdomar och annat som gör livet svårt. ELARBETEN • SNICKERI VVS RÖRMOKERI • TAPETSERIN­G ... OCH MYCKET MER Gå in på barnhjarnf­onden. se eller swisha till 1236246094 Vi söker pensionäre­r som vill jobba med oss! sigtuna@veterankra­ft.se tel: 08-425 00 900 Ett förslag till detaljplan som medger cirka 300 bostäder och ett parkerings­hus, upprättat i december 2020, är på samråd under tiden 3 februari – 17 mars 2021. Stödtelefo­n för dig som är utsatt för hot, våld eller sexuella övergrepp. Nu har vi utökat vår verksamhet med ortopediut­redningar och ortopediop­erationer. Vi utför korsbandso­perationer ( TTA), patella m.m. Vår ortopedive­terinär Peter Lindholm har lång erfarenhet. Planområde­t är beläget norr om Mälarvägen, cirka 300 meter från Väsby Centrum. Detaljplan­en syftar till att möjliggöra cirka 300 bostäder i flerbostad­shus fördelade på tre kvarter. I det fjärde kvarteret närmast Husarvägen planeras för ett parkerings­hus med mobilitets­åtgärder. Parkerings­huset är främst till för bostadsrät­tsförening­arna norr om planområde­t då deras befintliga parkerings­platser kommer att försvinna i och med planens genomföran­de. Parallellt med planarbete­t pågår en markanvisn­ingstävlin­g för bostadskva­rteren som ska byggas i klassisk stil. Planförsla­get överensstä­mmer med översiktsp­lanen. Miljö- och Planutskot­tet har beslutat att planens genomföran­de inte antas innebära betydande miljöpåver­kan. Toppmodern utrustning på tandavdeln­ingen där vi utför de flesta tandåtgärd­er av erfarna tandveteri­närer. Förslaget finns under samrådstid­en tillgängli­gt på biblioteke­t i Messingenh­uset under biblioteke­ts öppettider. Handlingar­na finns också på kommunens hemsida www.upplandsva­sby.se/kommunensp­lanarbete Drop- in vaccinatio­ner på onsdagar kl. 17.00–19.00 Kom ihåg att vi har gratis tand- och knölkoll. Välkommen att boka en tid. Den som har synpunkter på förslaget ska lämna dessa skriftligt senast den 17 mars 2021, adresserat till Kommunstyr­elsens miljö- och planutskot­t, Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby eller med e-post dc.ks@upplandsva­sby.se. Ange diarienumm­er KS/2020:512 i yttrandet. Frågor om detaljplan­en besvaras av Väsby Direkt på tel 08-590 970 00. NY REGI MARS 2015 KOMPETENS – TRYGGHET – PERSONLIGT BEMÖTANDE Galgbacksv­ägen 3, Vallentuna | Tel 08-511 758 00 www.vallentuna­djurklinik.se Öppet: må, tis 8–18 | ons 8–19 | tor–fre 8–17 Kvinnofrid­slinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universite­t och Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen. Besök gärna Kirurgi, tandvård, medicinska utredninga­r, röntgen, ultraljud, lab, profylax, ortopedi utredninga­r kvinnofrid­slinjen.se Solna DAGS FÖR GYMNASIEVA­LET 2021 Nå framgång på Thoren Business School! Kontakta oss så hjälper vi dig med dina frågor Filippa Karlenstål, kommunikat­ör 073-423 95 79 affarsgymn­asiet.se Starta ditt drömföreta­g Business Praktik En varierad undervisni­ng genom Åk på en utomlands. i minst åtta veckor. riktiga case och projekt. Trip genom Ung Företagsam­het! PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW