Mitt i Upplands Väsby

Sten och väv sam­spe­lar i ut­ställ­ning

- Arts

På sön­dag, al­la hjär­tans dag, in­vigs årets and­ra ut­ställ­ning i Väs­by konst­hall. Det är Sten & Väv, med Lo­re Nyn­nell, skulp­tur, och Ag­ne­ta B. Lind, tex­til, som öpp­nar ut­an ver­nis­sage.

De bå­da konst­närsvän­ner­na hål­ler sin elf­te ge­men­sam­ma ut­ställ­ning i konst­hal­len. Ver­ken kom­plet­te­rar varand­ra och bil­dar en hel­het. ”Det på­går en ord­lös di­a­log mel­lan den mju­ka vä­ven och den hår­da ste­nen, en di­a­log mel­lan form, färg och ma­te­ri­al”, skri­ver Väs­by konst­hall i ett press­med­de­lan­de.

Max 30 per­so­ner får vis­tas i den sto­ra hal­len på Väs­by konst­hall. Ut­ställ­ning­en på­går till den 7 mars.

 ?? FO­TO: PRI­VAT ?? STEN & VÄV. Lo­re Nyn­nells skulp­tu­rer finns till be­skå­dan på Väs­by konst­hall.
FO­TO: PRI­VAT STEN & VÄV. Lo­re Nyn­nells skulp­tu­rer finns till be­skå­dan på Väs­by konst­hall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden