Mitt i Upplands Väsby

Bib­li­o­te­ket pri­sas för ar­be­te med ro­mer

- Sweden · Upplands Vasby

VÄS­BY. Kul­tur­rå­det har ut­sett bib­li­o­te­ket i Upp­lands Väs­by till romsk lä­sam­bas­sad. To­talt är det 17 bib­li­o­tek i Sve­ri­ge som till­de­lats ut­mär­kel­sen.

Den har till­de­lats de bib­li­o­tek som har ut­veck­lat sin verk­sam­het för ro­mer.

– Bib­li­o­te­ket har gjort fle­ra in­sat­ser för att öka till­gäng­lig­he­ten för ro­mer. Bland an­nat har man haft romsk te­mamå­nad med sa­gostund och konstut­ställ­ning. Hop­pas det­ta in­spi­re­rar fler bib­li­o­tek att ar­be­ta med till­gäng­lig­het för mi­no­ri­tets­grup­per, sä­ger Andrea Möl­ler­berg (VB), ord­fö­ran­de i kul­tur- och fri­tids­nämn­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden