Mitt i Upplands Väsby

Rat­to­nyk­ter­het bakom tra­fi­ko­lyc­ka

- Incidents

ODENSLUNDA. Två bi­lar kol­li­de­ra­de i Odenslunda för­ra lör­da­gen strax fö­re kloc­kan el­va. Det fram­kom ef­ter olyc­kan upp­gif­ter om att den ena fö­ra­ren var på­ver­kad av al­ko­hol.

En av bi­lar­na ham­na­de i di­ket, men det är in­te klar­lagt om nå­gon per­son ska­da­des. En­ligt upp­gift fanns det to­talt fy­ra per­so­ner i bi­lar­na. Fle­ra po­lis­pa­trul­ler kal­la­des till olycks­plat­sen.

Den fö­ra­re som var miss­tänkt för att ha kört på­ver­kad fick föl­ja med en po­lis­pa­trull för prov­tag­ning.

 ?? FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN ?? KROCK. En fö­ra­re mis­sa­de väj­nings­plik­ten, vil­ket tros ha lett till kroc­ken vid Hag­bylund.
FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN KROCK. En fö­ra­re mis­sa­de väj­nings­plik­ten, vil­ket tros ha lett till kroc­ken vid Hag­bylund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden