Mitt i Upplands Väsby

Vad hän­der nu?

-

”Ut­bild­nings­mi­nis­ter An­na Ek­ström har gott hopp om att få ma­jo­ri­tet i riks­da­gen för ett för­änd­rat ur­vals- och an­tag­nings­sy­stem till den svens­ka sko­lan, för att den ska bli mer jäm­lik”, skri­ver de­par­te­men­tets pressek­re­te­ra­re. ”Re­ge­ring­en be­hö­ver för­stås stöd av sam­ar­bets­par­ti­er­na för de för­slag som till slut ham­nar på riks­da­gens bord, så det ska fö­ras sam­tal med C och L an­gå­en­de det­ta”, tilläg­ger hon

Stock­holms stad skic­ka­de in sitt re­missvar i no­vem­ber. Ett re­ge­rings­för­slag vän­tas läg­gas fram i bör­jan av hös­ten 2021.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden