Mitt i Upplands Väsby

FRÅ­GAN · Hur mins­kar vi skol­segre­ga­tio­nen?

-
 ??  ?? Ka­dir Ka­sir­ga, op­po­si­tions­råd, Häs­sel­by
– Här har vi två sko­lor på varsin si­da av en as­falts­väg, med enor­ma klasskill­na­der där ele­ver­na ald­rig möts. Var­för bör­jar man in­te med att ha id­rott till­sam­mans, i mind­re grup­per, om­väx­lan­de i varand­ras lo­ka­ler?
Ka­dir Ka­sir­ga, op­po­si­tions­råd, Häs­sel­by – Här har vi två sko­lor på varsin si­da av en as­falts­väg, med enor­ma klasskill­na­der där ele­ver­na ald­rig möts. Var­för bör­jar man in­te med att ha id­rott till­sam­mans, i mind­re grup­per, om­väx­lan­de i varand­ras lo­ka­ler?
 ??  ?? Mo­ha­med Ibra­him, Häs­sel­by
– Man mås­te ge varand­ra en chans, in­te ba­ra ut­gå från ryk­ten. Vi bor­de va­ra gla­da­re och tro mer på de män­ni­skor vi mö­ter. Vi har bli­vit mer hän­syns­ful­la av co­ro­nan, det kan ta oss jät­te­långt om vi hål­ler fast i det.
Mo­ha­med Ibra­him, Häs­sel­by – Man mås­te ge varand­ra en chans, in­te ba­ra ut­gå från ryk­ten. Vi bor­de va­ra gla­da­re och tro mer på de män­ni­skor vi mö­ter. Vi har bli­vit mer hän­syns­ful­la av co­ro­nan, det kan ta oss jät­te­långt om vi hål­ler fast i det.
 ??  ?? Isa­bel Smed­berg Pal­mqvist, bor­gar­råd
– Vik­tor Ryd­bergs i Fisk­sät­ra ska ta in hälf­ten via när­het och hälf­ten via kö. Det är ett fint ex­em­pel på hur man tar ge­men­samt an­svar. Det är en typ av öns­ke­mål som vi skul­le kun­na fram­fö­ra från sta­dens si­da.
Isa­bel Smed­berg Pal­mqvist, bor­gar­råd – Vik­tor Ryd­bergs i Fisk­sät­ra ska ta in hälf­ten via när­het och hälf­ten via kö. Det är ett fint ex­em­pel på hur man tar ge­men­samt an­svar. Det är en typ av öns­ke­mål som vi skul­le kun­na fram­fö­ra från sta­dens si­da.
 ??  ?? Fred­rik och Alice Bo­re­li­us, Häs­sel­by
– Man kan gö­ra rik­ta­de in­for­ma­tions­in­sat­ser till grup­per som man vill ha in i en sko­la för att få en bätt­re bland­ning: ”Hej, kom till oss”. Och ha en di­a­log med al­la för­äld­rar, så att al­la kan va­ra med och ta an­svar.
Fred­rik och Alice Bo­re­li­us, Häs­sel­by – Man kan gö­ra rik­ta­de in­for­ma­tions­in­sat­ser till grup­per som man vill ha in i en sko­la för att få en bätt­re bland­ning: ”Hej, kom till oss”. Och ha en di­a­log med al­la för­äld­rar, så att al­la kan va­ra med och ta an­svar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden