Mitt i Upplands Väsby

Så får du mer ut av di­na vin­ter­däck

-

Skif­ta däc­ken mel­lan fram- och ba­kax­eln re­gel­bun­det, ef­ter cir­ka 1 000 mils kör­ning. Und­vik kraf­ti­ga in­broms­ning­ar, ac­ce­le­ra­tio­ner och kurv­tag­ning­ar. Kon­trol­le­ra luft­tryc­ket och öka det med 0,2 bar jäm­fört med vad bil­till­ver­ka­ren re­kom­men­de­rar. Kon­trol­le­ra luft­tryc­ket på kal­la däck. För­va­ra in­te di­na som­mar­däck ute i so­len. Däck­ho­tell är ett ide­a­liskt för­va­rings­stäl­le, el­ler ett mörkt och svalt ut­rym­me. Kör för­sik­tigt med di­na nya dubb­däck i cir­ka 50 mil så att dub­bar­na kan sät­ta sig i gum­mit or­dent­ligt. Om du by­ter hjul på en däck­verk­stad så får du all­tid pro­fes­sio­nell in­for­ma­tion om skic­ket på di­na däck.

 ?? KÄL­LA: NO­KI­AN TY­RES ??
KÄL­LA: NO­KI­AN TY­RES

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden