Mitt i Upplands Väsby

Re­kord­många vill kö­pa ny bo­stad

-

BO­STADS­MARK­NAD. I en mät­ning från Hemnet fram­går att näs­tan varan­nan av saj­tens be­sö­ka­re pla­ne­rar att kö­pa en ny bo­stad in­om de kom­man­de sex må­na­der­na.

46 pro­cent har sva­rat att de sö­ker ett nytt bo­en­de un­der det närms­ta halv­å­ret. Jäm­fört med mät­ning­ens re­sul­tat un­der sam­ma pe­ri­od för­ra året är det en ök­ning med 7 pro­cent, och jäm­fört med sam­ma pe­ri­od 2019 en ök­ning med 21 pro­cent.

– Att män­ni­skor spen­de­rar mer tid i hem­met är sä­kert en or­sak till att fler nu ser över bo­en­de­si­tu­a­tion. Vi ser även att pris­för­vänt­ning­ar­na lig­ger på en hi­sto­riskt hög ni­vå och det är två fak­to­rer som ta­lar för en sta­bil ut­veck­ling på bo­stads­mark­na­den den när­mas­te ti­den, sä­ger Ste­fan Tell, ta­les­per­son på Hemnet i ett press­med­de­lan­de.

 ?? FO­TO: HEMNET ?? MÄT­NING. Nä­ra hälf­ten av Hem­nets be­sö­ka­re vill kö­pa bo­stad det när­mas­te halv­å­ret.
FO­TO: HEMNET MÄT­NING. Nä­ra hälf­ten av Hem­nets be­sö­ka­re vill kö­pa bo­stad det när­mas­te halv­å­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden